Година 2013, Брой 116

Дата на издаване

29.3.2013 г.

Съдържание

 • Камен Каменов
  ПОВЕДЕНИЕ И ОТНОШЕНИЯ В СОЦИАЛНИТЕ СТРУКТУРИ
  JEL: M14
  Резюме: Студията е посветена на един не само актуален, но и непреходен проблем – човешкия потенциал и неговото разкриване за общественото благо. Разбира се, в нея се дава само един от възможните зрителни ъгли на този многоаспектен проблем.... Студията е посветена на един не само актуален, но и непреходен проблем – човешкия потенциал и неговото разкриване за общественото благо. Разбира се, в нея се дава само един от възможните зрителни ъгли на този многоаспектен проблем. Това, което трябва да се промени в приоритетите, се свързва с даването на отговори в следните насоки: - Кое ни обединява? - Кое ни прави различни? - Кое ни прави хора? - Какво се крие зад социалната завеса от поведенчески прояви, свързани със социалния ни потенциал? В десет пункта са разгледани поведенчески прояви, които създават среда на неопределеност и усложняват взаимоотношенията в социалните структури.
 • Божидар Божинов
  ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА СИСТЕМИ ЗА ДЕПОЗИТНО ЗАСТРАХОВАНЕ – СВЕТОВЕН ОПИТ
  JEL: G21
  Резюме: Интересът към системите за депозитно застраховане, като инструмент за повишаване стабилността на банковата система, се появява едва след 60-те години на ХХ век, макар че първата подобна система е създадена през 1829 г. в Ню Йорк.... Интересът към системите за депозитно застраховане, като инструмент за повишаване стабилността на банковата система, се появява едва след 60-те години на ХХ век, макар че първата подобна система е създадена през 1829 г. в Ню Йорк. Много често отделните държави се се¬щат за проблема с гарантиране депозитите на вложителите в случай на фалит на съответната банка/и едва когато са изправени пред сериозни проблеми в банковия им сектор. В настоящето изследване се дискутират основни концептуални въпроси, свързани с организацията, функционирането и осъвременяването на подобни системи, като основен акцент ще бъде извършването на критичен анализ на световния опит и добри практики в тази област. Извън обхвата на изследването е Българската практика, тъй като действаща у нас система за гарантиране влоговете на гражданите е изградена едва след 1998 година и е сравнително нова, като в нея са заложени добрите световни практики.
 • Вера Пиримова
  СТРАТЕГИИ И ТЕНДЕНЦИИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ
  Резюме: В изследването са систематизирани сравнителни характеристики, основни проблемни области и предизвикателства пред икономическия растеж в ЕС и България в контекста на Стратегия “Европа 2020”. Като главни области на изоставане и... В изследването са систематизирани сравнителни характеристики, основни проблемни области и предизвикателства пред икономическия растеж в ЕС и България в контекста на Стратегия “Европа 2020”. Като главни области на изоставане и диспропорции са изведени незадоволителните темпове на растежа, относително високата безработица, недостатъчното равнище и неоптимизираната структура на заетостта, социалните проблеми и диференциации между страните от ЕС. Те са обобщени на основата на приведени статистически данни и емпиричен анализ на икономическите процеси в ЕС през пери¬ода 1970-2010 г. и главно през последните двадесет години. Структурните слабости на регионалната икономика изпъкват по-ясно в условията на задълбочаващия се процес на интеграция, както и на по-силна конкуренция с другите страни в света при разрастващата се икономическа глобализация. За преодоляването на икономическите и социалните проблеми е подчертана необходимостта от целенасочени мерки на национално равнище и координирани политики на равнище ЕС. Те изискват съсредоточаване на усилията предимно върху стимулиране на инвестициите, по-специално в съвременни технологии, разрешаване на проблемите в развитието на европейската образователна система, разработване и въвеждане на екологични технологии. На тази основа може да се постигне повишаване на конкурентоспособността, подобряване на качеството и устойчивостта на икономическия растеж в ЕС и България.
 • Карина Саркисян Дикова
  ЗНАЧЕНИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ В ПРОЦЕСА НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЯ (ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ)
  JEL: F23
  Резюме: Съвременният международен бизнес е неразривно свързан с уменията за водене на ефективна междукултурна комуникация. Днес не е достатъчно само владеенето на чужди езици. Не по-малко важно е успешното съчетаване на лингвистичните... Съвременният международен бизнес е неразривно свързан с уменията за водене на ефективна междукултурна комуникация. Днес не е достатъчно само владеенето на чужди езици. Не по-малко важно е успешното съчетаване на лингвистичните знания с познанията, разбира-нето и възприемането на културните различия. В разработката е изследвана степента на междукултурна компетентност на представители на българския бизнес, откроени са основните пречки от междукултурна характер, пред които са изправени българските мениджъри служители, както е анализирано тяхното мнение относно ситуации, свързани с взаимоотношения на работното място, когато е налице междукултурна комуникация.
 • Искра Пантелеева
  ПОДХОДИ И СТРАТЕГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ГОЛЕМИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ
  Резюме: В изследването са представени резултати от емпирично проучване на поведението на българските големи нефинансови бизнес организации спрямо ангажираните в тях човешки ресурси. Очертана е концептуалната и методико-организационната... В изследването са представени резултати от емпирично проучване на поведението на българските големи нефинансови бизнес организации спрямо ангажираните в тях човешки ресурси. Очертана е концептуалната и методико-организационната рамка на изследването. Показана е общата “HR картина“. В систематизиран вид са предложени данните, свързани с прилагането на различните подходи и разработва-нето на конкретните стратегии в тази област. Изведени са основните проблеми и са формулирани най-важните насоки за по-ефективното управленско въздействие върху човешките ресурси в избраните бизнес организации.
 • Венцислав Вечев
  СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА ФАКТОРИНГОВИТЕ ОПЕРАЦИИ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ
  JEL: M41
  Резюме: В стремежа си да запазят своите конкурентни предимства на посредник при осъществяването на различни сделки между отделните икономически субекти, търговските банки разшириха значително обхвата на предлаганите от тях услуги.... В стремежа си да запазят своите конкурентни предимства на посредник при осъществяването на различни сделки между отделните икономически субекти, търговските банки разшириха значително обхвата на предлаганите от тях услуги. Факторинговите операции са сравнително нови за нашата банкова практика. През последните години се очертава тенденция на увеличение на броя на банките, предлагащи тази услуга (пряко или чрез дъщерни дружества). Пред търговските банки стои открит въпросът относно адекватното управление на този вид операции, с цел минимализиране на съпътстващите ги рискове. В настоящата разработка е направен опит да се вземе отношение по въпроса относно значимостта на счетоводната система като основен източник за управление дейността на предприятието (в т.ч. и банковото). Представени са модели за счетоводно отразяване на факторинговите операции, съгласно приложимото национално законодателство и международните счетоводни норми. Характеризирани са и насоки за анализиране на счетоводната информация, свързана с факторинговите операции, като възможност за вземане на рационални управленски решения, относно финансовата стабилност и цялостното управление на банковото предприятие.
 • Вяра Славянска
  УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В “СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ” ЕАД
  JEL: М54
  Резюме: Конкурентното предимство на съвременната организация отдавна не се разглежда във връзка с материалните активи, а най-вече с нематериалните – понастоящем акцентът се поставя върху човешкия капитал и неговото ефективно синхронизиране... Конкурентното предимство на съвременната организация отдавна не се разглежда във връзка с материалните активи, а най-вече с нематериалните – понастоящем акцентът се поставя върху човешкия капитал и неговото ефективно синхронизиране с общата организационна стратегия. Множество изследвания достигат до заключението, че фирмите с по-ефективни системи за управление на човешките ресурси устойчиво изпреварват своята конкуренция, като подобреното организационно изпълнение се дължи на комплексна промяна в уменията, отношенията и поведението на персонала. Настоящата студия представя резултатите от изследване, проведено в голяма стопанска организация с цел идентифициране на прилаганите практики за управление на човешките ресурси, както и формулиране на изводи по отношение потенциала на системата за управление на човешките ресурси (УЧР) да допринася за организационната ефективност. Анализът на резултатите разкри най-силно и съответно най-слабо присъстващите УЧР дейности в трудовото ежедневие на работниците и служителите. Установиха се различия в приложението на УЧР практиките спрямо двете категории персонал, което подсказва диференциран подход към управлението на различните категории длъжности, в посока към ощетяване на работниците. Очертаха се няколко проблемни области, изискващи вниманието на ръководството на организацията, и се препоръчаха възможни решения. В общи линии, изследваната компания може да се представи като еталон по отношение на управлението на човешките ресурси, което потвърждава хипотезата, че тази функция е силно развита в големите мултинационални организации. Това дава основания за предполагане на висока ефективност на УЧР системата, включително потенциал за провокиране на положителни изменения в уменията, нагласите и поведението на персонала.