Година 2016, Брой 119

Дата на издаване

30.8.2016 г.

Съдържание

 • Венелин Терзиев
  ПРИЛОЖЕНИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ В РЕГУЛИРАНЕТО НА РАЗВИТИЕТО: ЕФЕКТИВНИ ПОЛИТИКИ ЧРЕЗ НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА АКТИВНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ РЕСУРС
  JEL: H89, O29
  Резюме: Изследването анализира мястото и ролята на социалното програмиране за общественото управление като междинен етап между планирането и бюджетирането при изпълнение на социалната политика на държавата. Акцентът е върху социалната... Изследването анализира мястото и ролята на социалното програмиране за общественото управление като междинен етап между планирането и бюджетирането при изпълнение на социалната политика на държавата. Акцентът е върху социалната програма, като продукт на социалното програмиране и инструмент за решаването на социално значи¬ми проблеми, съобразно тяхната ресурсна обвързаност, изпълнители и срокове за решаване на комплекс от задачи и мероприятия. Непротиворечивостта и сложността на връзката между икономическата и социалната ефективност на социалното програмиране е обусловена от методическия принцип, според който реализацията на социалната програма сама по себе си се превръща в катализатор за ефективно обществено-икономическо развитие. Изведени са критериите за оценка на ефективността на социалното програмиране в контекста на управлението по резултати, спазвайки принципа „какво-ако”, съобразно приоритетите в социалната дейност, произтичащи от динамичните промени в социалната среда. Показана е многоаспектността на социалната активност в динамична социална среда. Доказано е, че социалната активност на човешкия фактор е ключов момент за социалното управление и провеждането на ефективна социална политика чрез поддържането и развитието на адекватни на промените в социалната среда способности за хармонизиране на обществените отношения. Изяснени са стратегическите преимущества на активните социални програми като система от социални проекти с пряка и обратна връзка на социалното взаимодействие, която определя възможностите за адаптация на компонентите на програмата към изменящите се изисквания спрямо нея. Анализирани са особеностите на активна социална програма за развитие на човешкия ресурс и компонентите на механизма за активизиране на социалните програми, създадена е методологията за тяхното разработване.
 • Пенка Горанова, Стелиана Василева
  ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИНЕРГИЧНИЯ ЕФЕКТ МЕЖДУ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ИНТЕГРИРАНИТЕ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ
  Резюме: Съчетаното използване на елементите на интегрираните маркетингови комуникации (ИМК) дава възможност, те да се комбинират така, че взаимно да се допълват. Стремежът е да се постигне последователно и логично излагане на... Съчетаното използване на елементите на интегрираните маркетингови комуникации (ИМК) дава възможност, те да се комбинират така, че взаимно да се допълват. Стремежът е да се постигне последователно и логично излагане на комуникационните послания в тяхната хармоничност. По този начин се увеличава общото въздействие върху целевата аудитория, а това е особено полезно при провеждането на ниско бюджетни кампании. Целта на настоящата разработка е, въз основа на направените изводи и констатации от емпиричното изследване на потребителските нагласи към елементите на интегрираните маркетингови комуникации, да се предложи инструмент за вземане на управленски решения, чрез които да се повиши ефективността по отношение на прилагането на ИМК концепциите на компаниите. Във връзка с вече формулираната цел са заложени следните задачи:  да се проучи същността на интегрираните маркетингови комуникации и причините за тяхното възникване;  да се очертаят етапите при разработване на програма за интегрирани маркетингови комуникации;  да се анализира синергичният ефект между елементите на интегрираните маркетингови комуникации. В студията се доказва тезата, че синергичният ефект между елементите на интегрираните маркетингови комуникации е необходим в съвременния мениджмънт на фирмите, тъй като в резултат от неговото приложение се постигат по-високи резултати отколкото използването на ИМК елементите поотделно. Изводите и констатациите от проведения конфирматорен факторен анализ между елементите на интегрираните маркетингови комуникации могат да бъдат използвани като отправна точка в управлението на комуникационната политика на компаниите, прецизиране и оптимизиране разпределението на бюджета между отделните елементи в рамките на ИМК концепцията.
 • Силвия Трифонова
  ОЦЕНКА НА ФАКТОРНОТО ВЛИЯНИЕ НА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТТА И ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА
  JEL: G32
  Резюме: Основната цел на студията е да се изследва и оцени влиянието на задлъжнялостта и платежоспособността върху ефективността на предприятията както в теоретико-методологичен контекст, така и чрез прилагането на богат емпиричен анализ на... Основната цел на студията е да се изследва и оцени влиянието на задлъжнялостта и платежоспособността върху ефективността на предприятията както в теоретико-методологичен контекст, така и чрез прилагането на богат емпиричен анализ на водещи български предприятия. Мотивацията за това научно изследване е свързана с факта, че ефективността (възвръщаемостта, рентабилността) е сложна икономическа категория, чието равнище зависи от множество икономически фактори. Изследователската теза на труда е, че задлъжнялостта и платежоспособността са значими фактори, въздействащи върху ефективността на българските предприятия в условията на финансово-икономическа криза. Избраната авторова методология се основава на богато емпирично изследване, включващо два основни компонента: първо, анализ на обособените показатели за ефективността, задлъжнялостта и платежоспособността на компаниите без изучаване на връзката помежду им, т.е. като относително обособени категории, и второ, анализ на резултиращите двустранни зависимости между показателите за ефективността, задлъжнялостта и платежоспособността, т.е. изследване на трите зависимости „ефективност – задлъжнялост”, „ефективност – платежоспособност” и „задлъжнялост – платежоспособност”. За по-голяма икономическа достоверност на настоящото изследване в студията са обхванати 50 водещи предприятия в България от раз-личните отрасли на националното стопанство като достатъчно представителен брой за анализа. Периодът за изследването е три години (2007–2009 г.) в условията на глобалната финансово-икономическа криза. В структурно отношение в студията на първо място се разкриват същностните характеристики на риска и на финансовия риск в частност, както и на тяхната количествена оценка и отражение върху финансовото състояние на предприятията. На второ място се прилага задълбочен анализ на особеностите на оценката на финансовата задлъжнялост и на платежоспособността на предприятията, която служи за предпоставка на проведеното по-нататъшно паралелно измерване на двустранните зависимости „ефективност – задлъжнялост”, „ефективност – платежоспособност” и „задлъжнялост – платежоспособност”. Накрая се осъществява детайлизация на изменението на ефективността на изследваните български предприятия под влиянието на тяхната задлъжня¬лост и платежоспособност. Студията завършва с обобщаване на резултатите от направеното задълбочено емпирично изследване. Основните заключения от направения емпиричен анализ са, както следва: 1) През периода 2007–2009 г. е малък броят на българските предприятия, които се отличават с висока ефективност към инвестирания капитал. Компаниите с нормална ефективност са значителен брой, а тези с ниска ефективност съставляват почти 3/4. 2) Българската практика показва, че според степента на задлъжнялост е налице силно влошено финансово състояние на онези предприятия, които имат структуроопределящо значение за националната икономика. 3/4 от тези компании са с неблагоприятно съотношение между привлечен и собствен капитал. 3) Тенденцията в изменението на платежоспособността на изследваните български предприятия е в посока от силна и задоволителна към слаба платежоспособност. Все пак е налице определен стремеж на някои компании да имат грижливо отношение към своята платежоспособност в условията на финансово-икономическата криза, така че да не достигнат до изпадане във фалит. Свидетелство за това е фактът, че почти ½ от изследваните предприятия се характеризират със силна платежоспособност. 4) В периода 2007–2009 г. констатираното най-силно влияние в размер на 60% на тежката задлъжнялост на изследваните 50 предприятия в България обуславя ниската им ефективност към инвестирания капитал. Влиянието на слабата платежоспособност в размер на 26% е много по-малко, което показва в какви посоки трябва да се кон-центрират усилията за повишаването на общото равнище на обобщаващия показател за ефективността.
 • Момчил Антов, Красимир Кулчев
  УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ И ФИНАНСОВИЯ АНАЛИЗ ПРИ ОЦЕНКА НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА НА ОДОБРЕНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОРИ
  JEL: M49
  Резюме: Съвременните тенденции в развитието на митническия контрол са свързани с разработването и внедряването на нови контролни процедури, позволяващи едновременното ефективно проявление на неговите основни функции – фискална, икономическа... Съвременните тенденции в развитието на митническия контрол са свързани с разработването и внедряването на нови контролни процедури, позволяващи едновременното ефективно проявление на неговите основни функции – фискална, икономическа и защитна. Целта е постигането на баланс между непрекъснато нарастващите изисквания към митническите администрации по отношение на сигурността и безопасността на международната търговия и желанието на търговците за лесно и бързо митническо оформяне на техните стоки. Във връзка с това водеща роля имат т.нар. „опростени митнически процедури” и в частност статутът „Одобрен икономически оператор”. Приложението му е свързано с определени изисквания (условия), които трябва да бъдат покрити от страна на лицата, желаещи да получат достъп до конкретни улеснения в хода на обхващащите дейността им митнически производства. Това налага необходимостта от наличието на контролни механизми, позволяващи удостоверяване степента на покритие на тези изисквания. От позицията на митническия контрол проверките по отношение на критерия за финансова платежоспособност излизат извън рамките на конвенционалното му приложение, което е причина за наличието на някои трудности при тяхното осъществяване. Приоритетно приложение тук намира финансовият анализ, но към момента в митническата ни администрация няма разработена единна аналитична методика, позволяваща достигането до по-точни и конкретни изводи и оценки. В настоящата разработка се разглеждат особеностите на митническия контрол по отношение на посочения критерий и се предлагат два аналитични подхода, позволяващи извършването на по-прецизни изследвания на финансовата платежоспособност на лицата със статут на „Одобрени икономически оператори”. Това са изготвяне на комплексни оценки и анализ на индивидуални коефициенти.
 • Венцислав Перков
  КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ СПОРЕД СТЕПЕНТА НА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ ОТ ТИПА „БИЗНЕС КЪМ БИЗНЕС”
  JEL: L81, C38
  Резюме: В разработката са проучени различни авторови мнения, които са обобщени, и е формулирано определение за електронната търговия (е-търговия) от типа „бизнес към бизнес” (В2В). В резултат на това са въз-приети три теоретични критерия,... В разработката са проучени различни авторови мнения, които са обобщени, и е формулирано определение за електронната търговия (е-търговия) от типа „бизнес към бизнес” (В2В). В резултат на това са въз-приети три теоретични критерия, отразяващи степента на развитие на е-търговията в отделните европейски държави. Критериите са: осъществяване на е-търговия В2В, дълбочина на проникване на технологиите и влияние на електронната търговия върху резултатите на предприятията. Критериите обхващат осем променливи, от които, в началния етап от изследването, отпадат две. В анализа са включени 22 европейски държави – 21 от Европейския съюз и Норвегия. С променливите, участващи в горепосочените критерии, е из-вършен клъстерен анализ с цел класифициране на европейските държави за две години – 2010 и 2014 г. Резултатите от клъстерния анализ за 2010 г. показват, че е-търговията от типа В2В в отделните държави е на различни нива. Образуваните седем статистически значими клъстера показват голяма фрагментация между отделните държави от гледна точка на внедряването на е-търговията от типа В2В. Заключенията от направения анализ свидетелстват, че степента на развитие на е-търговията на географски принцип продължава да е различна, а именно – част от държавите от Северна Европа и Скандинавските държави е водеща в областта на е-търговия от типа В2В, а южните европейски държави и новоприсъединилите се към ЕС – изостават в това отношение. Извършената класификация за 2014 г. показва, че е налице сближаване в степента на развитие на е-търговия от типа В2В между европейските държави. Това заключение се подкрепя от обединяването на клъстерите и свеждането им до три.
 • Милен Динков
  BURNOUT – СИНДРОМ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗЧЕРПВАНЕ ИЛИ СИНДРОМ НА СЪВРЕМЕННИЯ СЛУЖИТЕЛ
  JEL: M12, M51
  Резюме: За повечето трудещи се работното място се характеризира с липса на сигурност и неустойчивост, породени от динамичността и изискванията на работната среда. Служителите променят отношението към работата си, губейки увереността и... За повечето трудещи се работното място се характеризира с липса на сигурност и неустойчивост, породени от динамичността и изискванията на работната среда. Служителите променят отношението към работата си, губейки увереността и стабилността на своето социално и материално положение, с цел да гарантират запазване на работното си място. Оттук растат психичното и емоционалното напрежение, тревожността, увеличава се нивото на стрес, появяват се психосоматични проблеми и накрая изтощението. Един от най-ярките примери за това как професионалният стрес може да повлияе както на отделната личност, така и на организацията е „синдромът на професионално изчерпване”. Целта на настоящата разработка е да се направи същностна характеристика на синдрома на професионално изчерпване, да се установят причините за неговото възникване и да се предложат индивидуални и организационни мерки за превенция. За постигане на основната цел вниманието ще бъде насочено върху решаване на следните задачи:  да се извърши проучване на съществуващите теоретични постановки по отношение на синдрома на професионално изчерпване;  да се определят симптомите, етапите на протичане и последици¬те от СПИ както за отделната личност, така и за организацията, в коя¬то работят;  да се анализират възможните мерки за осигуряване на ефектив¬на организация на служителите, което би довело до намаляване на тяхната натовареност и ниво на стрес на работното им място, респективно и вероятността за поява на синдрома на професионално изчерпване сред тях, както и план за действие по изпълнение на направените предложения. В студията се доказва тезата, че синдромът на професионално изчерпване, като резултат от повишаващото се ниво на натоварване и стрес на работното място, е изключително подценяван проблем в съвременните организации в България, които често показват както незаинтересованост, така и липса на информираност за причините за появата и на¬чините за справяне с него. От направените изводи и констатации ясно се вижда, че проблемът за справяне със синдрома на професионално изчерпване и неговата превенция е многоаспектен, а това изисква анализ и решаване на редица сложни задачи от организационно, нормативно, квалификационно, поведенческо, етично и психологическо естество.