Година 2017, Брой 120

Дата на издаване

20.12.2017 г.

Съдържание

 • Димитър Канев, Венелин Терзиев
  ПОВЕДЕНЧЕСКАТА ИКОНОМИКА: РАЗВИТИЕ, СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
  Резюме: Студията разглежда мястото на поведенческата икономика в структурата на икономическите знания и практиката на държавното регулиране. Защитава се тезата, че неокласицизмът е удачен нормативен подход за анализ на човешкото поведение,... Студията разглежда мястото на поведенческата икономика в структурата на икономическите знания и практиката на държавното регулиране. Защитава се тезата, че неокласицизмът е удачен нормативен подход за анализ на човешкото поведение, но в отговорите на дескриптивните, диагностичните, прогностичните и перспективните въпроси сравнителните предимства са на страната на поведенческата икономика. Проследяват се историческите корени, накратко се представят идеите на поведенческата икономика за ограничените рационалност, воля и егоизъм, както и приносът на поведенческия подход към идеологията и практиката на държавната намеса. Представена е идеята за либертарианския патернализъм и ролята й за трансформацията на „държава на благосъстоянието“ в придобиващата все по-ясни измерения „нова патерналистична държава“.
 • Наталья Фаридовна Алтухова
  МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ И ПРИНЦИПЫ МОНИТОРИНГА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ОНТОЛОГИЙ
  Резюме: Компетентностният подход се превърна в неделима част от системата за управление на персонала в организациите. За подобряване качеството на работа, голяма роля има квалифицираното и компетентно ниво на държавните служители.... Компетентностният подход се превърна в неделима част от системата за управление на персонала в организациите. За подобряване качеството на работа, голяма роля има квалифицираното и компетентно ниво на държавните служители. Настоящата разработка представя анализ на състоянието на управлението на държавната администрация и очертава проблемите, свързани с управлението на компетенциите на държавните служители. В рамките на проучването са интервюирани повече от 365 държавни служители, от ниво специалист до ниво началник отдел. Разгледани са най-популярните компетенции сред държавните служители, a именно, обща професионална, нормативно-правна, компетенции свързани с ефективността и ефикасността на работа. Групите компетенции „управление на промените”, „самоуправление и професионално израстване” се оказват сред най-малко популярните. Респондентите отбелязват също така, че имат голяма нужда от осъвременяване на професионалните си познания. Проблемът, свързан със споделяне на знания обаче продължава да е актуален, тъй като знанията, получени от служителите, в най-добрият случай се демонстрират на конференции, но се запазват предимно само за лична употреба и не се съхраняват на нито един носител на информация. Наборът от компетенции ще позволи да се опише достатъчно точно трудовото поведение, необходимо за успешното изпълнение на работата, свързана с дадена позиция или група от подобни длъжности. Онтологичният подход за оценка на компетенциите на държавните служители ще свърже задачата за оценка на компетенциите чрез трансформиране на запитването в набор от термини и концепции със специфичните нужди на проекта, поставената задача или изпълняваната функция. Създаването на система за подпомагане вземането на решения, която да гарантира, че компетенциите на държавните служители отговарят на изискванията на трудовите функции въз основа на математически методи, ще даде възможност на отделите „Човешки ресурси” ефективно да набират персонал за свободни позиции в държавните организации.
 • Пенчо Пенчев, Росица Пенчева
  УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ – ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ
  JEL: Q01.
  Резюме: В настоящия труд аргументираме тезата, че устойчивото развитие е обективна потребност на хората, която е без алтернатива. В разработката изследваме малка част от зависимостта „човек–природа”. Очертани са основните постижения при... В настоящия труд аргументираме тезата, че устойчивото развитие е обективна потребност на хората, която е без алтернатива. В разработката изследваме малка част от зависимостта „човек–природа”. Очертани са основните постижения при практическото реализиране на устойчивото развитие. Посочени са проблеми, които трябва да бъдат изследвани и решени от учени, политици, хора от практиката и други, тъй като тази концепция изисква използването на интегриран подход. Смятаме, че това е единствената възможност, а и обективната реалност налага устойчивото развитие да се реализира на практика, защото го дължим на настоящите и бъдещите поколения.
 • Анар Н. Еминов, Илаха Алиева
  ОЦЕНКА НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ЗАЕТОСТТА В ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ В АЗЕРБАЙДЖАН
  Резюме: Целта на настоящата разработка е да се проучи влиянието на сътруд¬ни¬че¬ството между университетите и индустрията върху по-нататъшното развитие на кад¬ро¬вия потенциал, зает в областта на туризма в Азербайджан. Въпреки че туризмът в... Целта на настоящата разработка е да се проучи влиянието на сътруд¬ни¬че¬ството между университетите и индустрията върху по-нататъшното развитие на кад¬ро¬вия потенциал, зает в областта на туризма в Азербайджан. Въпреки че туризмът в Азер-байджан продължава да се развива, той е изправен пред значителни предиз¬ви¬ка-телства, свързани с кадровия потенциал. Известно е, че туристическата индустрия от-правя критики към обучението по туризъм за това, че хората не са достатъчно добре подготвени за работа в сферата. За съжаление, в наши дни се забелязва, че по-голямата част от работната сила заета в туризма в Азербайджан се състои от чужденци, а този факт доказва, че съществува пропаст между очакваните резултати в туристическата индустрия и обучението по туризъм. За да се разберат причините за съществуващата пропаст, в статията се прави анализ на инфраструктурата на съществуващите учебни заведения в Азербайджан и се дават препоръки за изграждане на сътрудничество между образованието и ин¬ду-стрията. Проучването е проведено с представители на туристическата индустрия и об-разованието. Представено е отношението на студентите и служителите в туризма към подобно партньорство. Анкетирани са студенти, които учат в туристически факултети и служители, работещи в туристическия сектор, и са анализирани техните впечатления и изисквания по отношение на сътрудничеството. Проучването е проведено както със студенти, така и с туристически фирми, за да се съберат данни и да се направи срав¬нителен анализ. Проучването показва, че малкото проведени изследвания в Азер¬байд¬жан систематично изучават това, от което се нуждае туристическата индустрия и сте¬пента, в която висшето образование по туризъм отговаря на тези нужди. Следователно, студентите и представителите на отрасъла предлагат да има тясно сътрудничество между обучаващите институции и отрасъла. Участниците в проучването правят предложения по отношение на сътрудничеството, например, че взаимоотношенията между представителите на индустрията и туристическите предприятия трябва да имат консултативен характер, да се осъществят програми за обмен и да се учредят независими награди в сферата на туризма.
 • Маргарита Шопова
  ИНФОРМАЦИОННИ АСПЕКТИ НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА
  Резюме: Престъпността е явление с висока социална цена и застрашава както нормалното функциониране на обществото, така и личната неприкосновеност, собствеността, честта и достойнството на гражданите. В студията се представят основни аспекти... Престъпността е явление с висока социална цена и застрашава както нормалното функциониране на обществото, така и личната неприкосновеност, собствеността, честта и достойнството на гражданите. В студията се представят основни аспекти на статистическото изследване на престъпността. Изяснена е същността на престъпността като обект на статистическо изучаване. Представени са основните източници на данни и някои проблеми на информационното осигуряване. Описана е системата от статистически показатели за характеризиране на регистрираната престъпност. Изяснени са възможностите за статистическо изследване на латентната престъпност. Разгледани са особености при статистическото изследване на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица.
 • Евгений Савельев, Виталина Куриляк, Мария Лизун, Игор Лишчински
  ГЛОБАЛНАТА ПАРИЧНА ИНТЕГРАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ В ПОЛИТИКАТА НА ОБМЕННИЯ КУРС В УКРАЙНА
  Резюме: Интернационализацията и фрагментацията на световното производство, разпространение, обмен и потребление се отразяват върху валутната система, която отдавна не се определя единствено от политическите граници. Целта на изследването е... Интернационализацията и фрагментацията на световното производство, разпространение, обмен и потребление се отразяват върху валутната система, която отдавна не се определя единствено от политическите граници. Целта на изследването е да обоснове процеса на глобалната парична интеграция и в този контекст, да определи приоритетите на обменния курс в Украйна. Представени са два вида парична интеграция, подходяща за развиващите се страни: доларизация и валутен борд. Описани са видовете доларизационни модели и тяхното развитие. Акцентът е насочен към предимствата и недостатъците на доларизацията за развиващите се страни. Разглеждат се същността и теоретичната основа на валутния борд. Представена е класификация на режимите на обменните курсове според МВФ. Обръща се внимание на социално-икономическото развитие на Украйна и паричния фактор за благосъстоянието на държавата. След двадесет и пет годишни усилия, Украйна изглежда се сблъсква със същите предизвикателства, пред които е била изправена преди двадесет и пет години: предизвикателствата на интеграцията и това да е част от глобализирания свят. Макар да е постигнат значителен напредък, все още има какво да се направи. Като се имат предвид кризите, които страната е претърпяла, може да се каже, че за Украйна е от голямо значение да присъства на международните финансови пазари. Страната не успя да извлече полза от капиталовата мобилност. Днес страната отново преживява тежка валутна и банкова криза, националната валута гривня девалвира ежедневно и много хора осъзнават факта, че салдата по сметките им се влошават. Политиците, властите и особено Националната банка на Украйна (НБУ) използват мерки, които не дават резултат. Обществото е обезпокоено и резочаровано; започнаха да се обмислят решения подобни на тези на твърдите привържениците на теорията за биполярното схващане като например валутния борд и доларизацията. Когато се гласува за или против някой от моделите на валутния режим в икономическата реформа на Украйна, трябва да се има предвид факта, че те не са универсални. Изборът на режим на валутен борд обаче позволява стабилизиране на финансовия пазар и бързо компенсиране на спада в жизнения стандарт, който е резултат от грешни изчисления, злоупотреби и вероятно измами в полза на някои корумпирани олигархични групи в системата на валутната политика.
 • Пенка Шишманова, Юлиян Господинов, Евелина Парашкевова Великова, Кристиян Корелов, Кристияна Димитрова
  ТЕОРЕТИЧЕСКИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ В ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ“
  Резюме: В съвременните условия все по-нарастващо е значението на професионалното образование и обучение за повишаване качеството на човешките ресурси и по-успешното им реализиране на пазара на труда. Целта на настоящата разработка е да... В съвременните условия все по-нарастващо е значението на професионалното образование и обучение за повишаване качеството на човешките ресурси и по-успешното им реализиране на пазара на труда. Целта на настоящата разработка е да изследва и анализира условията, при които се прилагат интерактивните методи в продължаващото обучение в Стопанска академия „Д. А. Ценов“, и да формулира препоръки за неговото подобрение. За изпълнение на посочената цел са поставени следните задачи: да се представят рамката и основните цели на професионалното образование и обучение; да се разработи методология на изследването; да се проучат добри практики на прилагане на интерактивните методи на преподаване в продължаващото обучение в страната и чужбина и част от тях да се апробират в Стопанската академия; да се генерират обобщения и формулират изводи. В студията се доказва тезата, че използването на интерактивни методи на преподаване в продължаващото обучение в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ прави учебния материал по-достъпен и разбираем за обучаемите, стимулира тяхната активност и креативност. В резултат това води до нараснала удовлетвореност на потребителите, повишено качество на цялостния процес на обучение и висока ефективност за обучаващата организация. Изследването достига до извода, че интерактивните методи на преподаване трябва да бъдат интензивно развивани и творчески прилагани (съобразно спецификата на конкретната дисциплина, курс и учебна тематика) и да станат основен приоритет на преподавателите, ръководствата на центровете и на висшето училище като цяло.
 • Людмил Несторов
  ЗА ПЪТЕКИТЕ, ИСТИНИТЕ И ЖИВОТА НА БЕНЖАМЕН ВАРОН
  Резюме: В настоящата статия се разглежда съдбата на един от малко известните, но високо ерудирани икономисти и философи в България, какъвто е доц. д-р Бенжамен Израел Варон. Представени са неговите възгледи за развитието на социализма преди... В настоящата статия се разглежда съдбата на един от малко известните, но високо ерудирани икономисти и философи в България, какъвто е доц. д-р Бенжамен Израел Варон. Представени са неговите възгледи за развитието на социализма преди 1989 г. в страната и в Европа. Изяснена е ролята на социалистическите и социалдемократическите партии за това развитие. Посочени са причините за края на социализма в Източна Европа. Отделя се внимание на позицията на учения относно Вашингтонския консенсус и появата на неолиберализма като съвременна парадигма на икономическата политика. Акцентира се върху разбирането му за социалната реформация и трансформация на капитализма. Обръща се внимание на неговото мнение за глобализацията и нейното влияние върху съвременното общество, както и за разликата между глобализация и глобализъм. Изложени са и представите му за изграждането на едно ново общество, основано на нови социално-икономически отношения.
 • Атанас Атанасов, Галина Чиприянова
  ПРОФ. Д-Р ИК.Н. ДАМЯН ДАМЯНОВ – ЖИВОТ, ОТДАДЕН НА СЧЕТОВОДНАТА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
  Ключови думи: -
  Резюме: ... -