Година 2015, Брой 118

Дата на издаване

17.4.2015 г.

Съдържание

 • Андрей Захариев, М. Димитров
  ЗА ЕФЕКТИВНАТА ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА В ОТВОРЕНАТА ИКОНОМИКА НА ЕС
  Резюме: След финансовата криза от 2008 г. страните-членки на ЕС вече седем години (оценката е към 2015 г.) не могат да достигнат предкризисните нива на растеж на националния си БВП. Голяма част от страните членки започват да изпитват... След финансовата криза от 2008 г. страните-членки на ЕС вече седем години (оценката е към 2015 г.) не могат да достигнат предкризисните нива на растеж на националния си БВП. Голяма част от страните членки започват да изпитват дискомфорта и на дефлацията като нов фактор, отлагащ във времето процеса на посткризисно възстановяване. Така общественият дебат се насочва към логичния въпрос дали и доколко политики на експанзия на публичния сектор чрез увеличаването на държавните разходи е в състояние да промени установената тенденция и да позволи възстановяване на нивата на растеж. Целта на разработката е да анализира в европейски контекст доколко и дали експанзионистичната държавна политика за посткризисно възстановяване създава ефективни положителни икономически резултати. В първата част се анализират причините за възникването на глобалната финансова криза. Във втората част се разглеждат в критичен контекст кейнсианската теория и теорията за бизнес цикъла на австрийската икономическа школа. Анализира се фискалната позиция на страните от ЕС преди и след кризата, като се разграничават новите тенденции. В третата част се оценява нетната фискална позиция на българското правителство и връзката с растежа на БВП в периода преди, по време и непосредствено след пика на кризата от 2008 г. В четвъртата част се оценява валутно- курсовото ребалансиране на диспропорциите в отворените икономики на ЕС и САЩ, като възможен фактор за различията в темпове за посткризисно възстановяване. Разработката е обогатена с осем таблици и 5 фигури. В библиографската справка са включени 26 източника, вкл. 8 на български език. В методически план е приложен сравнителен анализ, корелационен анализ, методите на индукцията и дедукцията. Данните в отделните части и в различните аналитични разрези са на годишна и месечна база, като най-ранния обхванат момент е януари 2000 г., а най-късния – към датата на депозиране на студията – е януари 2015 г.
 • Елена Йорданова
  ФАКТОРИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ В УПРАВЛЕНСКОТО ОБЩУВАНЕ
  JEL: М14
  Резюме: В съвременната управленска наука се налага мнението, че културата се оценява като водещ фактор в икономическото развитие, наред с пазара. Това доказва дълбоките промени на мисленето в хуманитарна насока и формирането на нов тип... В съвременната управленска наука се налага мнението, че културата се оценява като водещ фактор в икономическото развитие, наред с пазара. Това доказва дълбоките промени на мисленето в хуманитарна насока и формирането на нов тип управленски отношения и управленско общуване, основани на споделените ценности между ръководителя и подчинените в организацията. Целта на изследването в студията са организационната култура и етичните ценности като фактори за ефективност в управленското общуване. Това е един от широко разпространените и сложни проблеми в социалните организации, от който зависи ефективността на управленския процес. Основната изследователска теза е свързана с утвърждаване значението на организационната култура и етичните ценности, които са с изключително важен статут от гледна точка на изграждането и усъвършенстването на новите социално-икономически отношения в обществото в условията на глобализиращата се икономика на ХХІ век.
 • Ваня Ганева
  НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАТО СУБЕКТ НА ПОЛИТИКИТЕ В ОБЛАСТТА НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ ВЪРХУ ЖЕНИ
  Резюме: В последните десетилетия насилието в семейството се осъзнава като сериозен и мащабен проблем, който от своя страна поражда множество други проблеми на социетално и индивидуално равнище. В този смисъл е наложително изработването на... В последните десетилетия насилието в семейството се осъзнава като сериозен и мащабен проблем, който от своя страна поражда множество други проблеми на социетално и индивидуално равнище. В този смисъл е наложително изработването на политики спрямо домашното насилие като негативно обществено явление, както и предприемането на конкретни действия в посока на неговото ограничаване и преодоляване. Настоящата студия си поставя за цел да изясни ролята на неправителствените организации в България по отношение политиките по преодоляване на проблема домашно насилие. Във връзка с това се търси отговор на следните основни задачи: 1. Проучване на кадровото осигуряване със специалисти на неправителствените организации, работещи в областта на социалната работа срещу домашното насилие върху жени. 2. Изясняване на финансирането на дейността на неправителствените организации, доставчици на социални услуги в областта на домашното насилие, тяхната нормативна и институционална среда. 3. Очертаване на превантивните и последващи аспекти на политиките на неправителствените организации спрямо домашното насилие върху жени. 4. Очертаване насоките за усъвършенстване на социалната работа срещу домашното насилие върху жени. Студията представя резултати от социологическо изследване, проведено сред неправителствени организации в периода октомври-ноември 2013 г.
 • Николай Йорданов
  ЕВОЛЮЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТАРИУМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪТРЕШНООТРАСЛОВАТА ТЪРГОВИЯ
  JEL: F12, F14
  Резюме: Нарастването на значението на вътрешноотрасловата търговия и обвързването й с по-ниски разходи за приспособяване на икономиките при процесите на трансформация водят до изграждането на инструментариум, който възможно най-точно да... Нарастването на значението на вътрешноотрасловата търговия и обвързването й с по-ниски разходи за приспособяване на икономиките при процесите на трансформация водят до изграждането на инструментариум, който възможно най-точно да отчита нейния дял. Настоящата студия обхващат три големи етапа в еволюцията на формулния апарат за измерване на вътрешноотрасловата търговия: 1) първоначалните опити за нейното метрифициране; 2) отчитане на измененията й във времето; 3) декомпозирането на вътрешноотрасловата търговия на вертикална и хоризонтална. Разгледани са основните за всеки етап индекси и методологии, като са дискутирани онези техни специфични характеристики, с които изследователите трябва да се съобразяват при тяхното използване
 • Димитър Колев Колев
  СПОДЕЛЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НЕФОРМАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ИНФОРМАЦИЯ (КРОС-КУЛТУРНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ИНДИЯ И БЪЛГАРИЯ)
  JEL: М30, М31
  Резюме: Изследването е посветено на споделянето и разпространението на неформалната потребителска информация. Основната цел е да се разкрият нивата, видът и основните способи за споделяне и разпространение на неформалната информация от... Изследването е посветено на споделянето и разпространението на неформалната потребителска информация. Основната цел е да се разкрият нивата, видът и основните способи за споделяне и разпространение на неформалната информация от страна на потребителите. Оценките се извеждат на база поведението на потребителите на хранителни продукти. На база анкетно проучване се прави съпоставка и се разкриват характерните особености при осъществяването на тази дейност за потребителите от Индия и България