НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАТО СУБЕКТ НА ПОЛИТИКИТЕ В ОБЛАСТТА НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ ВЪРХУ ЖЕНИ

Автори

Ключови думи
неправителствени организации, домашно насилие, политики в областта на домашното насилие върху жени

Резюме
В последните десетилетия насилието в семейството се осъзнава като сериозен и мащабен проблем, който от своя страна поражда множество други проблеми на социетално и индивидуално равнище. В този смисъл е наложително изработването на политики спрямо домашното насилие като негативно обществено явление, както и предприемането на конкретни действия в посока на неговото ограничаване и преодоляване.

Настоящата студия си поставя за цел да изясни ролята на неправителствените организации в България по отношение политиките по преодоляване на проблема домашно насилие. Във връзка с това се търси отговор на следните основни задачи:

1. Проучване на кадровото осигуряване със специалисти на неправителствените организации, работещи в областта на социалната работа срещу домашното насилие върху жени.

2. Изясняване на финансирането на дейността на неправителствените организации, доставчици на социални услуги в областта на домашното насилие, тяхната нормативна и институционална среда.

3. Очертаване на превантивните и последващи аспекти на политиките на неправителствените организации спрямо домашното насилие върху жени.

4. Очертаване насоките за усъвършенстване на социалната работа срещу домашното насилие върху жени.

Студията представя резултати от социологическо изследване, проведено сред неправителствени организации в периода октомври-ноември 2013 г.

JEL Класификатор: L31, J71, J78
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 44
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ФАКТОРИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ В УПРАВЛЕНСКОТО ОБЩУВАНЕ

    В съвременната управленска наука се налага мнението, че културата се оценява като водещ фактор в икономическото развитие, наред с пазара. Това доказва дълбоките промени на мисленето в хуманитарна насока и формирането на нов тип управленски отношения и управленско общуване, основани на споделените ценности между ръководителя и подчинените в ...

  • ЗА ЕФЕКТИВНАТА ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА В ОТВОРЕНАТА ИКОНОМИКА НА ЕС

    След финансовата криза от 2008 г. страните-членки на ЕС вече седем години (оценката е към 2015 г.) не могат да достигнат предкризисните нива на растеж на националния си БВП. Голяма част от страните членки започват да изпитват дискомфорта и на дефлацията като нов фактор, отлагащ във времето процеса на посткризисно възстановяване. Така общественият ...

  • СПОДЕЛЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НЕФОРМАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ИНФОРМАЦИЯ (КРОС-КУЛТУРНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ИНДИЯ И БЪЛГАРИЯ)

    Изследването е посветено на споделянето и разпространението на неформалната потребителска информация. Основната цел е да се разкрият нивата, видът и основните способи за споделяне и разпространение на неформалната информация от страна на потребителите. Оценките се извеждат на база поведението на потребителите на хранителни продукти. На база ...