ЕВОЛЮЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТАРИУМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪТРЕШНООТРАСЛОВАТА ТЪРГОВИЯ

Автори

Ключови думи
вътрешноотраслова търговия, индекс на Грюбел и Лойд, модели за декомпозиране на вътрешноотрасловата търговия

Резюме
Нарастването на значението на вътрешноотрасловата търговия и обвързването й с по-ниски разходи за приспособяване на икономиките при процесите на трансформация водят до изграждането на инструментариум, който възможно най-точно да отчита нейния дял. Настоящата студия обхващат три големи етапа в еволюцията на формулния апарат за измерване на вътрешноотрасловата търговия: 1) първоначалните опити за нейното метрифициране; 2) отчитане на измененията й във времето; 3) декомпозирането на вътрешноотрасловата търговия на вертикална и хоризонтална. Разгледани са основните за всеки етап индекси и методологии, като са дискутирани онези техни специфични характеристики, с които изследователите трябва да се съобразяват при тяхното използване

JEL Класификатор: F12, F14
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 26
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ЗА ЕФЕКТИВНАТА ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА В ОТВОРЕНАТА ИКОНОМИКА НА ЕС

    След финансовата криза от 2008 г. страните-членки на ЕС вече седем години (оценката е към 2015 г.) не могат да достигнат предкризисните нива на растеж на националния си БВП. Голяма част от страните членки започват да изпитват дискомфорта и на дефлацията като нов фактор, отлагащ във времето процеса на посткризисно възстановяване. Така общественият ...

  • НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАТО СУБЕКТ НА ПОЛИТИКИТЕ В ОБЛАСТТА НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ ВЪРХУ ЖЕНИ

    В последните десетилетия насилието в семейството се осъзнава като сериозен и мащабен проблем, който от своя страна поражда множество други проблеми на социетално и индивидуално равнище. В този смисъл е наложително изработването на политики спрямо домашното насилие като негативно обществено явление, както и предприемането на конкретни действия в ...

  • СПОДЕЛЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НЕФОРМАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ИНФОРМАЦИЯ (КРОС-КУЛТУРНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ИНДИЯ И БЪЛГАРИЯ)

    Изследването е посветено на споделянето и разпространението на неформалната потребителска информация. Основната цел е да се разкрият нивата, видът и основните способи за споделяне и разпространение на неформалната информация от страна на потребителите. Оценките се извеждат на база поведението на потребителите на хранителни продукти. На база ...