ФАКТОРИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ В УПРАВЛЕНСКОТО ОБЩУВАНЕ

Автори

Ключови думи
управленско общуване, организационна култура, етични ценности, управленски процес

Резюме
В съвременната управленска наука се налага мнението, че културата се оценява като водещ фактор в икономическото развитие, наред с пазара. Това доказва дълбоките промени на мисленето в хуманитарна насока и формирането на нов тип управленски отношения и управленско общуване, основани на споделените ценности между ръководителя и подчинените в организацията. Целта на изследването в студията са организационната култура и етичните ценности като фактори за ефективност в управленското общуване. Това е един от широко разпространените и сложни проблеми в социалните организации, от който зависи ефективността на управленския процес. Основната изследователска теза е свързана с утвърждаване значението на организационната култура и етичните ценности, които са с изключително важен статут от гледна точка на изграждането и усъвършенстването на новите социално-икономически отношения в обществото в условията на глобализиращата се икономика на ХХІ век.

JEL Класификатор: М14
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 35
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ЕВОЛЮЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТАРИУМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪТРЕШНООТРАСЛОВАТА ТЪРГОВИЯ

    Нарастването на значението на вътрешноотрасловата търговия и обвързването й с по-ниски разходи за приспособяване на икономиките при процесите на трансформация водят до изграждането на инструментариум, който възможно най-точно да отчита нейния дял. Настоящата студия обхващат три големи етапа в еволюцията на формулния апарат за измерване на ...

  • СПОДЕЛЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НЕФОРМАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ИНФОРМАЦИЯ (КРОС-КУЛТУРНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ИНДИЯ И БЪЛГАРИЯ)

    Изследването е посветено на споделянето и разпространението на неформалната потребителска информация. Основната цел е да се разкрият нивата, видът и основните способи за споделяне и разпространение на неформалната информация от страна на потребителите. Оценките се извеждат на база поведението на потребителите на хранителни продукти. На база ...

  • НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАТО СУБЕКТ НА ПОЛИТИКИТЕ В ОБЛАСТТА НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ ВЪРХУ ЖЕНИ

    В последните десетилетия насилието в семейството се осъзнава като сериозен и мащабен проблем, който от своя страна поражда множество други проблеми на социетално и индивидуално равнище. В този смисъл е наложително изработването на политики спрямо домашното насилие като негативно обществено явление, както и предприемането на конкретни действия в ...