Година 2021, Брой СХXIV

Дата на издаване

17.12.2021 г.

Съдържание

 • Слави Димитров Генов
  ПРИХОДИ ОТ ДОГОВОРИ С КЛИЕНТИ ПО МНОГОКОМПОНЕНТНИ ДОГОВОРИ
  JEL: M41.
  Резюме: В изследването се разглеждат въпросите, свързани с момента на възникването и признаването на приходите в счетоводството. Разглеждат се и са анализирани прилаганите принципи и правила, методи и методики, относими за отделните... В изследването се разглеждат въпросите, свързани с момента на възникването и признаването на приходите в счетоводството. Разглеждат се и са анализирани прилаганите принципи и правила, методи и методики, относими за отделните стопански ситуации, свързани с признаването на приходите. Изследването е посветено на признаването на приходи от сделки, свързани с продажбата на стоки или извършването на услуги, чието изпълнение е към определен момент или в рамките на определен период. Изследвани са и подходите за признаване на приходи при многокомпонентни договори и сделки. Разисквани са времената на изпълнение за отделните компоненти - стоки и услуги и е изяснена необходимостта от нов подход при отчитането на многокомпонентните сделки. Това е осъществено на базата на прегледа на съществуващи и прилагани подходи и методи и на практиката и политиките на компании, прилагащи Международните счетоводни стандарти в областта на телекомуникациите в България и на големи и средни предприятия, прилагащи Национални счетоводни стандарти за 2019 г. Тъй като в България на основание изискванията на Закона счетоводството предприятията изготвят и представят своите годишни финансови отчети, при спазване на изискванията на МСС или НСС се разглеждат и обсъждат различните подходи - на основата на анализа на връзката, и допирните точки и различия на МСС/ МСФО с НСС. Изследването и изясняването на основните моменти, свързани с многокомпонентните договори е свързано с тезата, че познаването на основните правила за прехвърляне на контрол и познаването на принципите за „развързването“ на отделните компоненти е предпоставка за правилното им текущо счетоводно отчитане и периодичното им представяне във финансовите отчети, в резултат на което се повишава полезността им за техните ползватели.
 • Йордан Йорданов
  АТРАКТИВНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ В БЪЛГАРИЯ
  JEL: G11, G23.
  Резюме: Тази студия разглежда въпроса за привлекателността на българските инвестиционни фондове за различни класове инвеститори през последното десетилетие. Тя използва данни за AUM (управлявани активи), възвръщаемост, брой фондове, рисков... Тази студия разглежда въпроса за привлекателността на българските инвестиционни фондове за различни класове инвеститори през последното десетилетие. Тя използва данни за AUM (управлявани активи), възвръщаемост, брой фондове, рисков профил на фондове и мениджъри на фондове, за да разкрие тенденциите в сектора на инвестиционните фондове. Също така се проследява разпределението на активите в агрегирания портфейл, за да се определи осреднената портфейлна стратегия. Оказва се, че ръстът на AUM не е оправдан от потенциала на спестяванията на домакинствата и активите на небанковите финансови институции. Средната равнопретеглена възвръщаемост на фондовете е под, докато претеглената с AUM е малко над референтните стойности за 2015‒2019 г. Проучването на цялостния портфейл на инвестиционните фондове показва силно пристрастие към разпределението на активи „парични средства“ и „други инвестиционни фондове“. Задълбочено изследване на портфейлите на конкретни фондове разкрива нездравословна практика на отклонение от декларираната портфейлна стратегия. В допълнение, ниското ниво на AUM на фонд е вероятна пречка пред българските инвестиционни фондове да предлагат конкурентни такси.
 • Надежда Димова
  ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА В БИЗНЕС ЛОГИСТИКАТА ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ
  JEL: M31, Q56.
  Резюме: Променените икономически условия налагат редица предизвикателства пред бизнес логистиката и вчастност ролята й при обслужването на клиентите, но тя може и трябва да е обвързана със съвременните разбирания за устойчивост. Целта на... Променените икономически условия налагат редица предизвикателства пред бизнес логистиката и вчастност ролята й при обслужването на клиентите, но тя може и трябва да е обвързана със съвременните разбирания за устойчивост. Целта на студията е да се открои приложението на принципите на устойчивостта в бизнес логистиката при обслужването на корпоративните клиенти. Основните задачи, които са свързани с целта, са: да се представят съдържателните аспекти на устойчивостта и връзката й с бизнес логистиката; да се изведат технологичните решения в бизнес логистиката при обслужване на корпоративни клиенти в посока повишаване на устойчивостта; да се изведат очакваните резултати от приложението на принципите на устойчивост в бизнес логистиката при обслужването на корпоративни клиенти. Основната изследователска теза на автора е, че дигитализацията в бизнес логистиката предопределя редица промени и изисква от мениджърите на големите компании иновативност и креативност по отношение прилагането на принципите на устойчивост с цел отличното обслужване на непрекъснато променящите се корпоративни клиенти.
 • Димана Дойнова
  СИСТЕМАТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ЧАСТ ОТ СИГУРНОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
  JEL: H55, H56.
  Резюме: Темата за сигурността става все по-актуална. Предизвикателствата на средата и динамиката на обществените процеси поставят нови изисквания към политиките и ангажираните с тяхното провеждане отговорни органи. Системата за национална... Темата за сигурността става все по-актуална. Предизвикателствата на средата и динамиката на обществените процеси поставят нови изисквания към политиките и ангажираните с тяхното провеждане отговорни органи. Системата за национална сигурност се възприема като постоянно действаща организация, функционираща с цел опазване и съхранение на създадените от обществото материални блага и живота на хората. Няма друга дейност, която да е свързана с обединяване усилията на толкова много хора и ресурси едновременно. В настоящата разработка са представени някои интерпретации по отношение на сигурността, които трябва да бъдат отчитани при подготовката и провеждането на политиките по сигурността както на национално, така и на ниво Европейски съюз. Изготвен е контент анализ на нормативната и стратегическата рамка в България в контекста на европейската политика по сигурност. Направен е критичен анализ на съществуващите постаменти по отношение на системата за национална сигурност и са очертани националните интереси и стратегическите цели, на базата на които са изведени предизвикателствата, рисковете и заплахите пред националната сигурност.
 • Надежда Стоянова
  ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ В БЪЛГАРИЯ
  JEL: O18, P25.
  Резюме: Местните инициативни групи МИГ в България са една от най-обещаващите форми на публично-частно партньорство, които извършват общественополезна дейност и допринасят за решаването на множество проблеми в селските райони – икономически,... Местните инициативни групи МИГ в България са една от най-обещаващите форми на публично-частно партньорство, които извършват общественополезна дейност и допринасят за решаването на множество проблеми в селските райони – икономически, социални, екологични, културни, здравни, образователни и други. Предизвикателства пред МИГ съществуват във всички държави – членки на ЕС, но техният характер и мащаби в отделните страни се различават. Целта на изследването е да се анализират и оценят възможностите и предизвикателствата на местните инициативни групи в България като най-разпознаваем и мощен инструмент за развитие на селските райони, гарантиращ в дългосрочен план институционална устойчивост на местно ниво. В пряка връзка са и задачите: проучване на вторични и първични източници на информация за описание на ключовите проблемите на обекта на изследване; анализ на връзките и зависимостите, проявили се между изучаваните явления; дефиниране на предложения за подобряване на средата за функциониране на МИГ в страната. Обект на изследването са 64-те местни инициативни групи в България, които прилагат подхода Водено от общността местно развитие (ВОМР) през програмния период 2014–2020 г. Предмет на проучването са проблемите, трудностите и предизвикателствата, които МИГ са срещнали при създаването, развитието и функционирането си в България и с които продължават да се сблъскват и към настоящия момент. Тезата гласи, че за да се използва пълно и всеобхватно потенциалът на МИГ като универсален инструмент за местно развитие и за да имат стратегиите достатъчно значимо и широко териториално въздействие в селските райони за справяне с огромния им брой проблеми икономически, социални, екологични, образователни, технически, културни, здравни и т.н., е необходимо да се подобри средата за управление. Проведено е качествено и количествено изследване на МИГ в два етапа. През първия етап (м. март–април 2021 г.) са осъществени индивидуални интервюта сред лица, работещи в местните инициативни групи в страната. Целта е да се проучат фактори, довели до появата на трудности в работата на МИГ, разширяване на представите за изследвания предмет. През втория етап (май 2021 г.) е проведено анкетно проучване, чрез което е набрана количествена информация по отделни аспекти на предмета на анализ. Анкетната карта е структурирана на базата на резултатите от качествения анализ през първия етап, както и на основа на опита, който има авторът, като работещ в МИГ през последните години. Изведени са ключови проблеми пред МИГ през програмния период 2014–2020 г., причините за тяхното възникване и развитието в динамика. На база на направените изводи са формулирани предложения за подобряване на средата за функциониране на МИГ. Сред най-важните препоръки е подобряване на административния капацитет на управляващите органи и на нормативната база, чиято честа смяна допринася за силно затрудняване работата на МИГ.