СИСТЕМАТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ЧАСТ ОТ СИГУРНОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Автори

Ключови думи
национална сигурност, политики по сигурността.

Резюме
Темата за сигурността става все по-актуална. Предизвикателствата на средата и динамиката на обществените процеси поставят нови изисквания към политиките и ангажираните с тяхното провеждане отговорни органи.

Системата за национална сигурност се възприема като постоянно действаща организация, функционираща с цел опазване и съхранение на създадените от обществото материални блага и живота на хората. Няма друга дейност, която да е свързана с обединяване усилията на толкова много хора и ресурси едновременно.

В настоящата разработка са представени някои интерпретации по отношение на сигурността, които трябва да бъдат отчитани при подготовката и провеждането на политиките по сигурността както на национално, така и на ниво Европейски съюз. Изготвен е контент анализ на нормативната и стратегическата рамка в България в контекста на европейската политика по сигурност. Направен е критичен анализ на съществуващите постаменти по отношение на системата за национална сигурност и са очертани националните интереси и стратегическите цели, на базата на които са изведени предизвикателствата, рисковете и заплахите пред националната сигурност.

JEL Класификатор: H55, H56.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 28
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • АТРАКТИВНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ В БЪЛГАРИЯ

    Тази студия разглежда въпроса за привлекателността на българските инвестиционни фондове за различни класове инвеститори през последното десетилетие. Тя използва данни за AUM (управлявани активи), възвръщаемост, брой фондове, рисков профил на фондове и мениджъри на фондове, за да разкрие тенденциите в сектора на инвестиционните фондове. Също така ...

  • ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА В БИЗНЕС ЛОГИСТИКАТА ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

    Променените икономически условия налагат редица предизвикателства пред бизнес логистиката и вчастност ролята й при обслужването на клиентите, но тя може и трябва да е обвързана със съвременните разбирания за устойчивост. Целта на студията е да се открои приложението на принципите на устойчивостта в бизнес логистиката при обслужването на ...

  • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ В БЪЛГАРИЯ

    Местните инициативни групи МИГ в България са една от най-обещаващите форми на публично-частно партньорство, които извършват общественополезна дейност и допринасят за решаването на множество проблеми в селските райони – икономически, социални, екологични, културни, здравни, образователни и други. Предизвикателства пред МИГ съществуват във всички ...