ПРИХОДИ ОТ ДОГОВОРИ С КЛИЕНТИ ПО МНОГОКОМПОНЕНТНИ ДОГОВОРИ

Автори

Ключови думи
приход, доход, задължение за изпълнение, многокомпонентен договор, контрол.

Резюме
В изследването се разглеждат въпросите, свързани с момента на възникването и признаването на приходите в счетоводството. Разглеждат се и са анализирани прилаганите принципи и правила, методи и методики, относими за отделните стопански ситуации, свързани с признаването на приходите.

Изследването е посветено на признаването на приходи от сделки, свързани с продажбата на стоки или извършването на услуги, чието изпълнение е към определен момент или в рамките на определен период. Изследвани са и подходите за признаване на приходи при многокомпонентни договори и сделки. Разисквани са времената на изпълнение за отделните компоненти - стоки и услуги и е изяснена необходимостта от нов подход при отчитането на многокомпонентните сделки. Това е осъществено на базата на прегледа на съществуващи и прилагани подходи и методи и на практиката и политиките на компании, прилагащи Международните счетоводни стандарти в областта на телекомуникациите в България и на големи и средни предприятия, прилагащи Национални счетоводни стандарти за 2019 г. Тъй като в България на основание изискванията на Закона счетоводството предприятията изготвят и представят своите годишни финансови отчети, при спазване на изискванията на МСС или НСС се разглеждат и обсъждат различните подходи - на основата на анализа на връзката, и допирните точки и различия на МСС/ МСФО с НСС. Изследването и изясняването на основните моменти, свързани с многокомпонентните договори е свързано с тезата, че познаването на основните правила за прехвърляне на контрол и познаването на принципите за „развързването“ на отделните компоненти е предпоставка за правилното им текущо счетоводно отчитане и периодичното им представяне във финансовите отчети, в резултат на което се повишава полезността им за техните ползватели.

JEL Класификатор: M41.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 70
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА В БИЗНЕС ЛОГИСТИКАТА ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

    Променените икономически условия налагат редица предизвикателства пред бизнес логистиката и вчастност ролята й при обслужването на клиентите, но тя може и трябва да е обвързана със съвременните разбирания за устойчивост. Целта на студията е да се открои приложението на принципите на устойчивостта в бизнес логистиката при обслужването на ...

  • АТРАКТИВНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ В БЪЛГАРИЯ

    Тази студия разглежда въпроса за привлекателността на българските инвестиционни фондове за различни класове инвеститори през последното десетилетие. Тя използва данни за AUM (управлявани активи), възвръщаемост, брой фондове, рисков профил на фондове и мениджъри на фондове, за да разкрие тенденциите в сектора на инвестиционните фондове. Също така ...

  • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ В БЪЛГАРИЯ

    Местните инициативни групи МИГ в България са една от най-обещаващите форми на публично-частно партньорство, които извършват общественополезна дейност и допринасят за решаването на множество проблеми в селските райони – икономически, социални, екологични, културни, здравни, образователни и други. Предизвикателства пред МИГ съществуват във всички ...