ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА В БИЗНЕС ЛОГИСТИКАТА ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

Автори

Ключови думи
бизнес логистика, устойчивост, дистрибуция, потребителско поведение, обслужване на клиентите, бизнес успех.

Резюме
Променените икономически условия налагат редица предизвикателства пред бизнес логистиката и вчастност ролята й при обслужването на клиентите, но тя може и трябва да е обвързана със съвременните разбирания за устойчивост. Целта на студията е да се открои приложението на принципите на устойчивостта в бизнес логистиката при обслужването на корпоративните клиенти.

Основните задачи, които са свързани с целта, са: да се представят съдържателните аспекти на устойчивостта и връзката й с бизнес логистиката; да се изведат технологичните решения в бизнес логистиката при обслужване на корпоративни клиенти в посока повишаване на устойчивостта; да се изведат очакваните резултати от приложението на принципите на устойчивост в бизнес логистиката при обслужването на корпоративни клиенти.

Основната изследователска теза на автора е, че дигитализацията в бизнес логистиката предопределя редица промени и изисква от мениджърите на големите компании иновативност и креативност по отношение прилагането на принципите на устойчивост с цел отличното обслужване на непрекъснато променящите се корпоративни клиенти.

JEL Класификатор: M31, Q56.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 24
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • СИСТЕМАТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ЧАСТ ОТ СИГУРНОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

    Темата за сигурността става все по-актуална. Предизвикателствата на средата и динамиката на обществените процеси поставят нови изисквания към политиките и ангажираните с тяхното провеждане отговорни органи. Системата за национална сигурност се възприема като постоянно действаща организация, функционираща с цел опазване и съхранение на създадените ...

  • АТРАКТИВНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ В БЪЛГАРИЯ

    Тази студия разглежда въпроса за привлекателността на българските инвестиционни фондове за различни класове инвеститори през последното десетилетие. Тя използва данни за AUM (управлявани активи), възвръщаемост, брой фондове, рисков профил на фондове и мениджъри на фондове, за да разкрие тенденциите в сектора на инвестиционните фондове. Също така ...

  • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ В БЪЛГАРИЯ

    Местните инициативни групи МИГ в България са една от най-обещаващите форми на публично-частно партньорство, които извършват общественополезна дейност и допринасят за решаването на множество проблеми в селските райони – икономически, социални, екологични, културни, здравни, образователни и други. Предизвикателства пред МИГ съществуват във всички ...