ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
Местни инициативни групи, водено от общността местно развитие (ВОМР), развитие на селските райони.

Резюме
Местните инициативни групи МИГ в България са една от най-обещаващите форми на публично-частно партньорство, които извършват общественополезна дейност и допринасят за решаването на множество проблеми в селските райони – икономически, социални, екологични, културни, здравни, образователни и други. Предизвикателства пред МИГ съществуват във всички държави – членки на ЕС, но техният характер и мащаби в отделните страни се различават.

Целта на изследването е да се анализират и оценят възможностите и предизвикателствата на местните инициативни групи в България като най-разпознаваем и мощен инструмент за развитие на селските райони, гарантиращ в дългосрочен план институционална устойчивост на местно ниво. В пряка връзка са и задачите: проучване на вторични и първични източници на информация за описание на ключовите проблемите на обекта на изследване; анализ на връзките и зависимостите, проявили се между изучаваните явления; дефиниране на предложения за подобряване на средата за функциониране на МИГ в страната.

Обект на изследването са 64-те местни инициативни групи в България, които прилагат подхода Водено от общността местно развитие (ВОМР) през програмния период 2014–2020 г. Предмет на проучването са проблемите, трудностите и предизвикателствата, които МИГ са срещнали при създаването, развитието и функционирането си в България и с които продължават да се сблъскват и към настоящия момент.

Тезата гласи, че за да се използва пълно и всеобхватно потенциалът на МИГ като универсален инструмент за местно развитие и за да имат стратегиите достатъчно значимо и широко териториално въздействие в селските райони за справяне с огромния им брой проблеми икономически, социални, екологични, образователни, технически, културни, здравни и т.н., е необходимо да се подобри средата за управление.

Проведено е качествено и количествено изследване на МИГ в два етапа. През първия етап (м. март–април 2021 г.) са осъществени индивидуални интервюта сред лица, работещи в местните инициативни групи в страната. Целта е да се проучат фактори, довели до появата на трудности в работата на МИГ, разширяване на представите за изследвания предмет. През втория етап (май 2021 г.) е проведено анкетно проучване, чрез което е набрана количествена информация по отделни аспекти на предмета на анализ. Анкетната карта е структурирана на базата на резултатите от качествения анализ през първия етап, както и на основа на опита, който има авторът, като работещ в МИГ през последните години. Изведени са ключови проблеми пред МИГ през програмния период 2014–2020 г., причините за тяхното възникване и развитието в динамика. На база на направените изводи са формулирани предложения за подобряване на средата за функциониране на МИГ. Сред най-важните препоръки е подобряване на административния капацитет на управляващите органи и на нормативната база, чиято честа смяна допринася за силно затрудняване работата на МИГ.

JEL Класификатор: O18, P25.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 35
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ПРИХОДИ ОТ ДОГОВОРИ С КЛИЕНТИ ПО МНОГОКОМПОНЕНТНИ ДОГОВОРИ

    В изследването се разглеждат въпросите, свързани с момента на възникването и признаването на приходите в счетоводството. Разглеждат се и са анализирани прилаганите принципи и правила, методи и методики, относими за отделните стопански ситуации, свързани с признаването на приходите. Изследването е посветено на признаването на приходи от сделки, ...

  • ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА В БИЗНЕС ЛОГИСТИКАТА ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

    Променените икономически условия налагат редица предизвикателства пред бизнес логистиката и вчастност ролята й при обслужването на клиентите, но тя може и трябва да е обвързана със съвременните разбирания за устойчивост. Целта на студията е да се открои приложението на принципите на устойчивостта в бизнес логистиката при обслужването на ...

  • СИСТЕМАТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ЧАСТ ОТ СИГУРНОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

    Темата за сигурността става все по-актуална. Предизвикателствата на средата и динамиката на обществените процеси поставят нови изисквания към политиките и ангажираните с тяхното провеждане отговорни органи. Системата за национална сигурност се възприема като постоянно действаща организация, функционираща с цел опазване и съхранение на създадените ...