ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
Местни инициативни групи, водено от общността местно развитие (ВОМР), развитие на селските райони.

Резюме
Местните инициативни групи МИГ в България са една от най-обещаващите форми на публично-частно партньорство, които извършват общественополезна дейност и допринасят за решаването на множество проблеми в селските райони – икономически, социални, екологични, културни, здравни, образователни и други. Предизвикателства пред МИГ съществуват във всички държави – членки на ЕС, но техният характер и мащаби в отделните страни се различават.

Целта на изследването е да се анализират и оценят възможностите и предизвикателствата на местните инициативни групи в България като най-разпознаваем и мощен инструмент за развитие на селските райони, гарантиращ в дългосрочен план институционална устойчивост на местно ниво. В пряка връзка са и задачите: проучване на вторични и първични източници на информация за описание на ключовите проблемите на обекта на изследване; анализ на връзките и зависимостите, проявили се между изучаваните явления; дефиниране на предложения за подобряване на средата за функциониране на МИГ в страната.

Обект на изследването са 64-те местни инициативни групи в България, които прилагат подхода Водено от общността местно развитие (ВОМР) през програмния период 2014–2020 г. Предмет на проучването са проблемите, трудностите и предизвикателствата, които МИГ са срещнали при създаването, развитието и функционирането си в България и с които продължават да се сблъскват и към настоящия момент.

Тезата гласи, че за да се използва пълно и всеобхватно потенциалът на МИГ като универсален инструмент за местно развитие и за да имат стратегиите достатъчно значимо и широко териториално въздействие в селските райони за справяне с огромния им брой проблеми икономически, социални, екологични, образователни, технически, културни, здравни и т.н., е необходимо да се подобри средата за управление.

Проведено е качествено и количествено изследване на МИГ в два етапа. През първия етап (м. март–април 2021 г.) са осъществени индивидуални интервюта сред лица, работещи в местните инициативни групи в страната. Целта е да се проучат фактори, довели до появата на трудности в работата на МИГ, разширяване на представите за изследвания предмет. През втория етап (май 2021 г.) е проведено анкетно проучване, чрез което е набрана количествена информация по отделни аспекти на предмета на анализ. Анкетната карта е структурирана на базата на резултатите от качествения анализ през първия етап, както и на основа на опита, който има авторът, като работещ в МИГ през последните години. Изведени са ключови проблеми пред МИГ през програмния период 2014–2020 г., причините за тяхното възникване и развитието в динамика. На база на направените изводи са формулирани предложения за подобряване на средата за функциониране на МИГ. Сред най-важните препоръки е подобряване на административния капацитет на управляващите органи и на нормативната база, чиято честа смяна допринася за силно затрудняване работата на МИГ.

JEL Класификатор: O18, P25.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 35
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА В БИЗНЕС ЛОГИСТИКАТА ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

    Променените икономически условия налагат редица предизвикателства пред бизнес логистиката и вчастност ролята й при обслужването на клиентите, но тя може и трябва да е обвързана със съвременните разбирания за устойчивост. Целта на студията е да се открои приложението на принципите на устойчивостта в бизнес логистиката при обслужването на ...

  • ПРИХОДИ ОТ ДОГОВОРИ С КЛИЕНТИ ПО МНОГОКОМПОНЕНТНИ ДОГОВОРИ

    В изследването се разглеждат въпросите, свързани с момента на възникването и признаването на приходите в счетоводството. Разглеждат се и са анализирани прилаганите принципи и правила, методи и методики, относими за отделните стопански ситуации, свързани с признаването на приходите. Изследването е посветено на признаването на приходи от сделки, ...

  • АТРАКТИВНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ В БЪЛГАРИЯ

    Тази студия разглежда въпроса за привлекателността на българските инвестиционни фондове за различни класове инвеститори през последното десетилетие. Тя използва данни за AUM (управлявани активи), възвръщаемост, брой фондове, рисков профил на фондове и мениджъри на фондове, за да разкрие тенденциите в сектора на инвестиционните фондове. Също така ...