Година 2014, Брой 117

Дата на издаване

18.7.2014 г.

Съдържание

 • Камен Каменов
  СЪДЕЯТЕЛСКАТА СРЕДА – ИЗТОЧНИК НА СОЦИАЛНА АКТИВНОСТ ИЛИ ФАКТОР ЗА МОТИВИРАНА ПАСИВНОСТ
  JEL: M14.
  Резюме: В студията се прави връзка между успеха и ролята на личните и про¬фесионални качества и групата, от една страна, и значението на съ-де¬дятелската среда – от друга. За общия резултат, който на практика е реализирана цел, с особено... В студията се прави връзка между успеха и ролята на личните и про¬фесионални качества и групата, от една страна, и значението на съ-де¬дятелската среда – от друга. За общия резултат, който на практика е реализирана цел, с особено значение са компонентите на съдеятелската система. Нещо повече – дори при много висока оценка за личните и про¬фесионални качества и ефективна групова дейност, крайният резул-тат може да се отклонява в различна степен от очаквания. Причините за това се коренят в съдеятелската среда. Тя е източник на социална ак¬тив-ност, защото може да провокира различно поведение на субектите. В сту¬дията се изследва и съдеятелската среда във връзка с мотивираната пасивност. Основно внимание се отделя на нейната роля и значение за идейния дефицит в отделната личност. Във връзка с това са разгледани два основни въпроса – възпитанието и общуването и недостатъци в институциите и социалната среда. Към всеки от тях са конкретизирани проблеми, които са в основата на идейния дефицит. Той се свързва с мотивираната пасивност. Това от своя страна влияе на ефективното функциониране на обществената система. Дадени са и възможни насоки за някои промени с цел преодоляването на мотивираната пасивност като обществено явление.
 • Анета Денева, Венета Христова, Искра Пантелеева
  ИНДУСТРИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА СЪВРЕМЕННА ЕВРОПА
  Резюме: В студията са изяснени същностните аспекти на политиката като понятие и като обществено явление. Акцентът е поставен върху индустриалната политика и нейните съвременни измерения в рамките на Европейския съюз. Застъпва се тезата за... В студията са изяснени същностните аспекти на политиката като понятие и като обществено явление. Акцентът е поставен върху индустриалната политика и нейните съвременни измерения в рамките на Европейския съюз. Застъпва се тезата за непрекъснато проучване на теоретичните постановки и търсене на синергия от съчетаното реализиране на ключови елементи, присъщи на различни трактовки и концептуални постановки. Тяхното трансформиране в практически процеси и действия следва да се подчинява на принципите на индустриалната политика като важен източник за ревитализация на европейската икономика.
 • Цвета Зафирова
  ИНДУСТРИИТЕ В КУЛТУРАТА И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ОБЩИНИ
  Резюме: В студията се разглежда възникването и развитието на научната терминология, свързваща културата и икономиката в т.нар. културни и творчески индустрии и свързаните с тях специфични особености. Направен е анализ на теоретичните... В студията се разглежда възникването и развитието на научната терминология, свързваща културата и икономиката в т.нар. културни и творчески индустрии и свързаните с тях специфични особености. Направен е анализ на теоретичните възгледи на различни учени, вкл. и български, в тълкуването на специфичната терминология, изясняваща приложението на творческата икономика за устойчивото развитие на съвременните общини. Изведени са последователността от действия и възможните решения при приложение на концепцията за творческите градове в българските условия. Защитена е тезата, че в периода на икономическа криза, а и в силно динамичната и конкурентна среда, е необходим нов подход в управлението на общините, който да е свързан с развитието на творческите индустрии, в т.ч. и културните. Добрите практики показват, че осъществяването на концепцията за творческите градове би им помогнала за постигане на икономически растеж. За българските условия е необходимо разработването на нови стратегически документи на голяма част от общините в България, с акцент върху творческите индустрии и определяне на приоритетите, свързани с тях, които да бъдат стимулирани от местните власти за решаването и на социалните проблеми.
 • Маргарита Стефанова Йорданова
  АКТУАЛНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО
  JEL: К22.
  Резюме: Настоящата студия е посветена на актуалните правни проблеми, свързани с нормативната уредба на акционерното дружество. Целта на научното изследване е: анализ на действителното състояние на членството в дружеството, неговата защита и... Настоящата студия е посветена на актуалните правни проблеми, свързани с нормативната уредба на акционерното дружество. Целта на научното изследване е: анализ на действителното състояние на членството в дружеството, неговата защита и отговорността на органите за управление при накърняване правата на акционерите. Анализирано е членството при изключване на акционера, намаляване и увеличаване на капитала. Съществено място е отделено на проблемите, свързани с отговорността на органа за управление за вреди, причинени на дружеството. Авторът поддържа тезата за квалифицирането й като договорна по вид отговорност. В научното изследване е анализирана и съдебната практика. Заключението съдържа обобщение и предложения за усъвършенстване на търговското законодателство.
 • Пенко Димитров
  ПРАВЕН РЕЖИМ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО УСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  JEL: К34.
  Резюме: В студията е анализиран цялостният правен режим на производството по установяване на данъчните задължения в Р. България. Разгледани са правните характеристики, участниците и правните последици на отделните етапи: - декларирането на... В студията е анализиран цялостният правен режим на производството по установяване на данъчните задължения в Р. България. Разгледани са правните характеристики, участниците и правните последици на отделните етапи: - декларирането на факти, обстоятелства и данъчни задължения от субектите на облагане; производството по установяване на данъчните задължения от органите по приходите и контролът за законност, упражняван върху тях по административен и съдебен ред. На тази основа производството по установяване на данъчните задължения е определено и характеризирано като сложно и самостоятелно по своя характер данъчно производство, независимо че правната уредба на отделните му етапи се съдържа в различни нормативни актове.