ИНДУСТРИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА СЪВРЕМЕННА ЕВРОПА

Автори

Ключови думи
политика, индустриална политика, единна европейска индустриална политика.

Резюме
В студията са изяснени същностните аспекти на политиката като понятие и като обществено явление. Акцентът е поставен върху индустриалната политика и нейните съвременни измерения в рамките на Европейския съюз. Застъпва се тезата за непрекъснато проучване на теоретичните постановки и търсене на синергия от съчетаното реализиране на ключови елементи, присъщи на различни трактовки и концептуални постановки. Тяхното трансформиране в практически процеси и действия следва да се подчинява на принципите на индустриалната политика като важен източник за ревитализация на европейската икономика.

JEL Класификатор: Е00, Е60, Е61, Н00, J78, L50, L52, О14, О38.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 50
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • АКТУАЛНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО

    Настоящата студия е посветена на актуалните правни проблеми, свързани с нормативната уредба на акционерното дружество. Целта на научното изследване е: анализ на действителното състояние на членството в дружеството, неговата защита и отговорността на органите за управление при накърняване правата на акционерите. Анализирано е членството при ...

  • ИНДУСТРИИТЕ В КУЛТУРАТА И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ОБЩИНИ

    В студията се разглежда възникването и развитието на научната терминология, свързваща културата и икономиката в т.нар. културни и творчески индустрии и свързаните с тях специфични особености. Направен е анализ на теоретичните възгледи на различни учени, вкл. и български, в тълкуването на специфичната терминология, изясняваща приложението на ...

  • СЪДЕЯТЕЛСКАТА СРЕДА – ИЗТОЧНИК НА СОЦИАЛНА АКТИВНОСТ ИЛИ ФАКТОР ЗА МОТИВИРАНА ПАСИВНОСТ

    В студията се прави връзка между успеха и ролята на личните и про¬фесионални качества и групата, от една страна, и значението на съ-де¬дятелската среда – от друга. За общия резултат, който на практика е реализирана цел, с особено значение са компонентите на съдеятелската система. Нещо повече – дори при много висока оценка за личните и ...