Година 2019, Брой 122

Дата на издаване

20.12.2019 г.

Съдържание

 • Таня Горчева
  МЕЖДУНАРОДНO РАЗДЕЛЕНИЕ НА ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СЪВРЕМЕННИЯ ФОТОВОЛТАИЧЕН БИЗНЕС
  Резюме: Едно от най-бързо развиващите високотехнологични производства, използващо иновативни технологии в ключово важния отрасъл за всяка икономика, какъвто е енергетиката и по-специално фотоволтаичният бизнес, дава основание да се... Едно от най-бързо развиващите високотехнологични производства, използващо иновативни технологии в ключово важния отрасъл за всяка икономика, какъвто е енергетиката и по-специално фотоволтаичният бизнес, дава основание да се проследи процесът на преструктуриране на ресурсите, водещ до трансформации в международното разделение на труда и международната производствена специализация, а чрез това и до промяна в търговските позиции в международен план. Въз основа на ретроспективен анализ се конструира методологична конструкция чрез анализиране на факторите и проследяване съвременния процес на международно разделение на труда в сферата на фотоволтаичния бизнес. Във връзка с това се проследяват неговите пазарни и непазарни стимули, с идеята да се изведат конкурентните предимства в международната търговия с фотоволтаични системи.
 • Румен Ерусалимов, Надежда Димитрова Тодоровска
  ЗАСТРАХОВАНЕТО „РЕНТА СРЕЩУ ЖИЛИЩЕ“ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СТАНДАРТА НА ЖИВОТ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА НА ХОРАТА В НАДРАБОТОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ
  JEL: G22.
  Резюме: През последните години статистиката отчита застаряване на населението на България. На фона на общо намаляване числеността на населението в страната се забелязва нарастване броя на хората в надработоспособна възраст. Все по-голям... През последните години статистиката отчита застаряване на населението на България. На фона на общо намаляване числеността на населението в страната се забелязва нарастване броя на хората в надработоспособна възраст. Все по-голям става делът на гражданите, попадащи във възрастовата група над 65 години. Бедността е социално явление, което засяга в най-голяма степен хората в надработоспособна възраст, които освен това боледуват по-често. Проблемът се задълбочава при самотно живеещите възрастни лица, които не могат да разчитат на помощ в семейството. Опитът показва, че държавата не е в състояние да осигури, чрез своята социална политика, достъп до здравеопазване и достоен живот на голяма част от тези хора. Затова основната цел на изследването е да се намерят начини, съвместими с пазарната икономика и частната инициатива на гражданите, за осигуряване на по-добър стандарт на живот и достъп до здравеопазване на хората в надработоспособна възраст. Акцент в него са възможностите на застраховането, при изпълнение на своята основна функция, да подпомогне този процес.
 • Евелина Парашкевова Великова
  МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ФУНКЦИОНАЛНИЯ АНАЛИЗ В СТРУКТУРИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
  JEL: H11, H70.
  Резюме: Функционалният анализ е инструмент за подобряване на организационното функциониране в публичния сектор. В основата му стои анализът в три направления: ефективност, ефикасност и релевантност на работните процеси и функции. Нов момент... Функционалният анализ е инструмент за подобряване на организационното функциониране в публичния сектор. В основата му стои анализът в три направления: ефективност, ефикасност и релевантност на работните процеси и функции. Нов момент в прилагането му е обвързването на работата на администрацията с процеса по целеполагане и провеждане на политики от структурите на държавната администрация. В настоящата разработка са представени някои специфични понятия, които трябва да бъдат отчитани при провеждането на функционалния анализ, и връзката му с работните процеси в администрацията, както вътрешноорганизационните, така и тези, ориентирани към клиента. Изведени са основните предпоставки за осъществяване на качествен функционален анализ и е предложен набор от итерации с методически характер за провеждане на такъв анализ в реална работна среда. Основният принос на настоящата разработка е представеният в четири основни етапа итеративен подход за провеждане на функционален анализ при отчитане на спецификата на работните процеси в публичния сектор. Направена е препратка към последващите функционалния анализ действия, които е необходимо да бъдат предприети в администрациите, за да се постигне реален ефект по отношение подобряването на работата на публичния сектор и намаляване на дублиращите се функции.
 • Мария Георгиева
  СОЦИАЛНО-ОТГОВОРНИЯТ БРАНДИНГ В КОНТЕКСТА НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИТЕ
  JEL: M31.
  Резюме: Социално-отговорният брандинг (СОБ) е относително нова категория в съвременния маркетинг, формирана в резултат на интеграцията на принципните постановки на изграждане и управление на брандовете с идеологията на Корпоративната... Социално-отговорният брандинг (СОБ) е относително нова категория в съвременния маркетинг, формирана в резултат на интеграцията на принципните постановки на изграждане и управление на брандовете с идеологията на Корпоративната социална отговорност (КСО), възприемана като стратегия за постигане на устойчиво развитие. Резултатите от проведени научни изследвания показват, че с появата на сегмента на „изтънчените” клиенти и с реконцептуализацията на маркетинговите активности СОБ може да има ключова роля при управлението на взаимоотношенията с тези клиенти и да бъде фактор за формирането и поддържането на тяхната лоялност. Настоящата студия има за цел да идентифицира ролята на социално-отговорния брандинг по отделните фази от процеса на управление на взаимоотношенията с клиентите. За целта е изяснена концептуалната същност на категорията „Социално-отговорен брандинг” като е предложена авторска дефиниция. Систематизирана е еволюцията в прехода от маркетинг на взаимоотношенията към управление на взаимоотношенията с клиентите. На тази основа е коментирана ролята на СОБ на всяка фаза от този процес – създаване, развитие, поддържане и при определени обстоятелства преустановяване на взаимовръзката „компания–клиент”.
 • Виктория Станчева
  ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКОТО МОДЕЛИРАНЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИЕНТСКИ ПОРТФЕЙЛИ
  Резюме: Управлението на взаимоотношенията с клиенти е сред основните тенденции в съвременното маркетингово управление на бизнес организациите. Това е така, защото клиентите и стойността, която те могат да генерират за компанията, са от... Управлението на взаимоотношенията с клиенти е сред основните тенденции в съвременното маркетингово управление на бизнес организациите. Това е така, защото клиентите и стойността, която те могат да генерират за компанията, са от съществено значение за успеха на всяка компания. Динамичното развитие на научните достижения и практическите решения в тази насока обуславят интереса към търсене и проектиране на инструменти, с чиято помощ клиентите и взаимоотношенията с тях да се анализират, оценяват, развиват и управляват. Възможности за това предоставя концепцията „клиентски портфейл“, която разглежда клиентите и взаимоотношенията с тях като активи, способни да генерират стойност. Обект на изследване е управлението на портфейли от клиенти. Предмет на изследване са възможностите за оптимизиране на портфейли от клиенти чрез икономико-математическо моделиране. Основната теза, която се поддържа в изследването, е, че съществуват възможности за приложение и проектиране на икономико-математически модели при управлението на клиентски портфейли, които могат да се използват като адекватни управленски инструменти за вземане на решения във връзка с оптималното управление на взаимоотношенията с клиенти на организациите. Счита се, че икономико-математическото моделиране представлява адекватна методологическа база за оптимизиране на клиентски портфейли. Представен е критичен ретроспективен обзор на познатите модели за управление на клиентски портфейли и използваните в тях икономико-математически модели. Систематизирани са предпоставки за употреба на икономико-математически модели и критични фактори за техния успех при управление на клиентски портфейли.