СЪДЕЯТЕЛСКАТА СРЕДА – ИЗТОЧНИК НА СОЦИАЛНА АКТИВНОСТ ИЛИ ФАКТОР ЗА МОТИВИРАНА ПАСИВНОСТ

Автори

Ключови думи
съдеятелска среда; съдеятелска система; социална активност; поведение; неопределеност; мотивация; ситуация. Социална среда, мотивирана пасивност, идеен дефицит, административен процес, обществена система.

Резюме
В студията се прави връзка между успеха и ролята на личните и про¬фесионални качества и групата, от една страна, и значението на съ-де¬дятелската среда – от друга. За общия резултат, който на практика е реализирана цел, с особено значение са компонентите на съдеятелската система. Нещо повече – дори при много висока оценка за личните и про¬фесионални качества и ефективна групова дейност, крайният резул-тат може да се отклонява в различна степен от очаквания. Причините за това се коренят в съдеятелската среда. Тя е източник на социална ак¬тив-ност, защото може да провокира различно поведение на субектите. В сту¬дията се изследва и съдеятелската среда във връзка с мотивираната пасивност. Основно внимание се отделя на нейната роля и значение за идейния дефицит в отделната личност. Във връзка с това са разгледани два основни въпроса – възпитанието и общуването и недостатъци в институциите и социалната среда. Към всеки от тях са конкретизирани проблеми, които са в основата на идейния дефицит. Той се свързва с мотивираната пасивност. Това от своя страна влияе на ефективното функциониране на обществената система. Дадени са и възможни насоки за някои промени с цел преодоляването на мотивираната пасивност като обществено явление.

JEL Класификатор: M14.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 24
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ИНДУСТРИИТЕ В КУЛТУРАТА И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ОБЩИНИ

    В студията се разглежда възникването и развитието на научната терминология, свързваща културата и икономиката в т.нар. културни и творчески индустрии и свързаните с тях специфични особености. Направен е анализ на теоретичните възгледи на различни учени, вкл. и български, в тълкуването на специфичната терминология, изясняваща приложението на ...

  • ИНДУСТРИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА СЪВРЕМЕННА ЕВРОПА

    В студията са изяснени същностните аспекти на политиката като понятие и като обществено явление. Акцентът е поставен върху индустриалната политика и нейните съвременни измерения в рамките на Европейския съюз. Застъпва се тезата за непрекъснато проучване на теоретичните постановки и търсене на синергия от съчетаното реализиране на ключови елементи, ...

  • АКТУАЛНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО

    Настоящата студия е посветена на актуалните правни проблеми, свързани с нормативната уредба на акционерното дружество. Целта на научното изследване е: анализ на действителното състояние на членството в дружеството, неговата защита и отговорността на органите за управление при накърняване правата на акционерите. Анализирано е членството при ...