ОЦЕНКА НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ЗАЕТОСТТА В ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ В АЗЕРБАЙДЖАН

Автори

Ключови думи
обучение по туризъм, сътрудничество, кадрови потенциал, туристическа индустрия в Азербайджан.

Резюме
Целта на настоящата разработка е да се проучи влиянието на сътруд¬ни¬че¬ството между университетите и индустрията върху по-нататъшното развитие на кад¬ро¬вия потенциал, зает в областта на туризма в Азербайджан. Въпреки че туризмът в Азер-байджан продължава да се развива, той е изправен пред значителни предиз¬ви¬ка-телства, свързани с кадровия потенциал. Известно е, че туристическата индустрия от-правя критики към обучението по туризъм за това, че хората не са достатъчно добре подготвени за работа в сферата. За съжаление, в наши дни се забелязва, че по-голямата част от работната сила заета в туризма в Азербайджан се състои от чужденци, а този факт доказва, че съществува пропаст между очакваните резултати в туристическата индустрия и обучението по туризъм.

За да се разберат причините за съществуващата пропаст, в статията се прави анализ на инфраструктурата на съществуващите учебни заведения в Азербайджан и се дават препоръки за изграждане на сътрудничество между образованието и ин¬ду-стрията.

Проучването е проведено с представители на туристическата индустрия и об-разованието. Представено е отношението на студентите и служителите в туризма към подобно партньорство. Анкетирани са студенти, които учат в туристически факултети и служители, работещи в туристическия сектор, и са анализирани техните впечатления и изисквания по отношение на сътрудничеството. Проучването е проведено както със студенти, така и с туристически фирми, за да се съберат данни и да се направи срав¬нителен анализ. Проучването показва, че малкото проведени изследвания в Азер¬байд¬жан систематично изучават това, от което се нуждае туристическата индустрия и сте¬пента, в която висшето образование по туризъм отговаря на тези нужди. Следователно, студентите и представителите на отрасъла предлагат да има тясно сътрудничество между обучаващите институции и отрасъла. Участниците в проучването правят предложения по отношение на сътрудничеството, например, че взаимоотношенията между представителите на индустрията и туристическите предприятия трябва да имат консултативен характер, да се осъществят програми за обмен и да се учредят независими награди в сферата на туризма.

JEL Класификатор: Е24, L83, M53.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 21
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ИНФОРМАЦИОННИ АСПЕКТИ НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА

    Престъпността е явление с висока социална цена и застрашава както нормалното функциониране на обществото, така и личната неприкосновеност, собствеността, честта и достойнството на гражданите. В студията се представят основни аспекти на статистическото изследване на престъпността. Изяснена е същността на престъпността като обект на статистическо ...

  • ГЛОБАЛНАТА ПАРИЧНА ИНТЕГРАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ В ПОЛИТИКАТА НА ОБМЕННИЯ КУРС В УКРАЙНА

    Интернационализацията и фрагментацията на световното производство, разпространение, обмен и потребление се отразяват върху валутната система, която отдавна не се определя единствено от политическите граници. Целта на изследването е да обоснове процеса на глобалната парична интеграция и в този контекст, да определи приоритетите на обменния курс в ...

  • УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ – ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ

    В настоящия труд аргументираме тезата, че устойчивото развитие е обективна потребност на хората, която е без алтернатива. В разработката изследваме малка част от зависимостта „човек–природа”. Очертани са основните постижения при практическото реализиране на устойчивото развитие. Посочени са проблеми, които трябва да бъдат изследвани и решени от ...