ГЛОБАЛНАТА ПАРИЧНА ИНТЕГРАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ В ПОЛИТИКАТА НА ОБМЕННИЯ КУРС В УКРАЙНА

Автори

Ключови думи
парична интеграция, доларизация, валутен борд, режими на обменните курсове, инфлационно таргетиране, парична политика.

Резюме
Интернационализацията и фрагментацията на световното производство, разпространение, обмен и потребление се отразяват върху валутната система, която отдавна не се определя единствено от политическите граници. Целта на изследването е да обоснове процеса на глобалната парична интеграция и в този контекст, да определи приоритетите на обменния курс в Украйна. Представени са два вида парична интеграция, подходяща за развиващите се страни: доларизация и валутен борд. Описани са видовете доларизационни модели и тяхното развитие. Акцентът е насочен към предимствата и недостатъците на доларизацията за развиващите се страни. Разглеждат се същността и теоретичната основа на валутния борд. Представена е класификация на режимите на обменните курсове според МВФ. Обръща се внимание на социално-икономическото развитие на Украйна и паричния фактор за благосъстоянието на държавата. След двадесет и пет годишни усилия, Украйна изглежда се сблъсква със същите предизвикателства, пред които е била изправена преди двадесет и пет години: предизвикателствата на интеграцията и това да е част от глобализирания свят. Макар да е постигнат значителен напредък, все още има какво да се направи. Като се имат предвид кризите, които страната е претърпяла, може да се каже, че за Украйна е от голямо значение да присъства на международните финансови пазари. Страната не успя да извлече полза от капиталовата мобилност. Днес страната отново преживява тежка валутна и банкова криза, националната валута гривня девалвира ежедневно и много хора осъзнават факта, че салдата по сметките им се влошават. Политиците, властите и особено Националната банка на Украйна (НБУ) използват мерки, които не дават резултат. Обществото е обезпокоено и резочаровано; започнаха да се обмислят решения подобни на тези на твърдите привържениците на теорията за биполярното схващане като например валутния борд и доларизацията. Когато се гласува за или против някой от моделите на валутния режим в икономическата реформа на Украйна, трябва да се има предвид факта, че те не са универсални. Изборът на режим на валутен борд обаче позволява стабилизиране на финансовия пазар и бързо компенсиране на спада в жизнения стандарт, който е резултат от грешни изчисления, злоупотреби и вероятно измами в полза на някои корумпирани олигархични групи в системата на валутната политика.

JEL Класификатор: F30, F31, F33, G20, G28.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 50
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ПРОФ. Д-Р ИК.Н. ДАМЯН ДАМЯНОВ – ЖИВОТ, ОТДАДЕН НА СЧЕТОВОДНАТА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

    -...

  • ОЦЕНКА НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ЗАЕТОСТТА В ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ В АЗЕРБАЙДЖАН

    Целта на настоящата разработка е да се проучи влиянието на сътруд¬ни¬че¬ството между университетите и индустрията върху по-нататъшното развитие на кад¬ро¬вия потенциал, зает в областта на туризма в Азербайджан. Въпреки че туризмът в Азер-байджан продължава да се развива, той е изправен пред значителни предиз¬ви¬ка-телства, свързани с кадровия ...

  • ТЕОРЕТИЧЕСКИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ В ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ“

    В съвременните условия все по-нарастващо е значението на професионалното образование и обучение за повишаване качеството на човешките ресурси и по-успешното им реализиране на пазара на труда. Целта на настоящата разработка е да изследва и анализира условията, при които се прилагат интерактивните методи в продължаващото обучение в Стопанска ...