КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ СПОРЕД СТЕПЕНТА НА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ ОТ ТИПА „БИЗНЕС КЪМ БИЗНЕС”

Автори

Ключови думи
електронна търговия „бизнес към бизнес”, клъстерен анализ, електронен бизнес, информационно общество, Европейски съюз

Резюме
В разработката са проучени различни авторови мнения, които са обобщени, и е формулирано определение за електронната търговия (е-търговия) от типа „бизнес към бизнес” (В2В). В резултат на това са въз-приети три теоретични критерия, отразяващи степента на развитие на е-търговията в отделните европейски държави. Критериите са: осъществяване на е-търговия В2В, дълбочина на проникване на технологиите и влияние на електронната търговия върху резултатите на предприятията. Критериите обхващат осем променливи, от които, в началния етап от изследването, отпадат две. В анализа са включени 22 европейски държави – 21 от Европейския съюз и Норвегия.

С променливите, участващи в горепосочените критерии, е из-вършен клъстерен анализ с цел класифициране на европейските държави за две години – 2010 и 2014 г. Резултатите от клъстерния анализ за 2010 г. показват, че е-търговията от типа В2В в отделните държави е на различни нива. Образуваните седем статистически значими клъстера показват голяма фрагментация между отделните държави от гледна точка на внедряването на е-търговията от типа В2В. Заключенията от направения анализ свидетелстват, че степента на развитие на е-търговията на географски принцип продължава да е различна, а именно – част от държавите от Северна Европа и Скандинавските държави е водеща в областта на е-търговия от типа В2В, а южните европейски държави и новоприсъединилите се към ЕС – изостават в това отношение.

Извършената класификация за 2014 г. показва, че е налице сближаване в степента на развитие на е-търговия от типа В2В между европейските държави. Това заключение се подкрепя от обединяването на клъстерите и свеждането им до три.

JEL Класификатор: L81, C38
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 38
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ОЦЕНКА НА ФАКТОРНОТО ВЛИЯНИЕ НА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТТА И ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

    Основната цел на студията е да се изследва и оцени влиянието на задлъжнялостта и платежоспособността върху ефективността на предприятията както в теоретико-методологичен контекст, така и чрез прилагането на богат емпиричен анализ на водещи български предприятия. Мотивацията за това научно изследване е свързана с факта, че ефективността ...

  • BURNOUT – СИНДРОМ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗЧЕРПВАНЕ ИЛИ СИНДРОМ НА СЪВРЕМЕННИЯ СЛУЖИТЕЛ

    За повечето трудещи се работното място се характеризира с липса на сигурност и неустойчивост, породени от динамичността и изискванията на работната среда. Служителите променят отношението към работата си, губейки увереността и стабилността на своето социално и материално положение, с цел да гарантират запазване на работното си място. Оттук растат ...

  • ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИНЕРГИЧНИЯ ЕФЕКТ МЕЖДУ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ИНТЕГРИРАНИТЕ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ

    Съчетаното използване на елементите на интегрираните маркетингови комуникации (ИМК) дава възможност, те да се комбинират така, че взаимно да се допълват. Стремежът е да се постигне последователно и логично излагане на комуникационните послания в тяхната хармоничност. По този начин се увеличава общото въздействие върху целевата аудитория, а това е ...