ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИНЕРГИЧНИЯ ЕФЕКТ МЕЖДУ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ИНТЕГРИРАНИТЕ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ

Автори

Ключови думи
(интегрирани) маркетингови комуникации, синергия, реклама, промоции, (конфирматорен) факторен анализ.

Резюме
Съчетаното използване на елементите на интегрираните маркетингови комуникации (ИМК) дава възможност, те да се комбинират така, че взаимно да се допълват. Стремежът е да се постигне последователно и логично излагане на комуникационните послания в тяхната хармоничност. По този начин се увеличава общото въздействие върху целевата аудитория, а това е особено полезно при провеждането на ниско бюджетни кампании. Целта на настоящата разработка е, въз основа на направените изводи и констатации от емпиричното изследване на потребителските нагласи към елементите на интегрираните маркетингови комуникации, да се предложи инструмент за вземане на управленски решения, чрез които да се повиши ефективността по отношение на прилагането на ИМК концепциите на компаниите.

Във връзка с вече формулираната цел са заложени следните задачи:

 да се проучи същността на интегрираните маркетингови комуникации и причините за тяхното възникване;

 да се очертаят етапите при разработване на програма за интегрирани маркетингови комуникации;

 да се анализира синергичният ефект между елементите на интегрираните маркетингови комуникации.

В студията се доказва тезата, че синергичният ефект между елементите на интегрираните маркетингови комуникации е необходим в съвременния мениджмънт на фирмите, тъй като в резултат от неговото приложение се постигат по-високи резултати отколкото използването на ИМК елементите поотделно.

Изводите и констатациите от проведения конфирматорен факторен анализ между елементите на интегрираните маркетингови комуникации могат да бъдат използвани като отправна точка в управлението на комуникационната политика на компаниите, прецизиране и оптимизиране разпределението на бюджета между отделните елементи в рамките на ИМК концепцията.

JEL Класификатор: С38, M31, М37
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 42
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ И ФИНАНСОВИЯ АНАЛИЗ ПРИ ОЦЕНКА НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА НА ОДОБРЕНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОРИ

    Съвременните тенденции в развитието на митническия контрол са свързани с разработването и внедряването на нови контролни процедури, позволяващи едновременното ефективно проявление на неговите основни функции – фискална, икономическа и защитна. Целта е постигането на баланс между непрекъснато нарастващите изисквания към митническите администрации ...

  • КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ СПОРЕД СТЕПЕНТА НА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ ОТ ТИПА „БИЗНЕС КЪМ БИЗНЕС”

    В разработката са проучени различни авторови мнения, които са обобщени, и е формулирано определение за електронната търговия (е-търговия) от типа „бизнес към бизнес” (В2В). В резултат на това са въз-приети три теоретични критерия, отразяващи степента на развитие на е-търговията в отделните европейски държави. Критериите са: осъществяване на ...

  • ОЦЕНКА НА ФАКТОРНОТО ВЛИЯНИЕ НА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТТА И ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

    Основната цел на студията е да се изследва и оцени влиянието на задлъжнялостта и платежоспособността върху ефективността на предприятията както в теоретико-методологичен контекст, така и чрез прилагането на богат емпиричен анализ на водещи български предприятия. Мотивацията за това научно изследване е свързана с факта, че ефективността ...