ПОВЕДЕНИЕ И ОТНОШЕНИЯ В СОЦИАЛНИТЕ СТРУКТУРИ

Автори

Ключови думи
човешки фактор, ценностна система, морал, етика, съвест, социални структури, поведение, корупция, ситуация

Резюме
Студията е посветена на един не само актуален, но и непреходен проблем – човешкия потенциал и неговото разкриване за общественото благо. Разбира се, в нея се дава само един от възможните зрителни ъгли на този многоаспектен проблем. Това, което трябва да се промени в приоритетите, се свързва с даването на отговори в следните насоки:

- Кое ни обединява?

- Кое ни прави различни?

- Кое ни прави хора?

- Какво се крие зад социалната завеса от поведенчески прояви, свързани със социалния ни потенциал?

В десет пункта са разгледани поведенчески прояви, които създават среда на неопределеност и усложняват взаимоотношенията в социалните структури.

JEL Класификатор: M14
Кодове на научна квалификация:
Страници: 37
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • СТРАТЕГИИ И ТЕНДЕНЦИИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ

    В изследването са систематизирани сравнителни характеристики, основни проблемни области и предизвикателства пред икономическия растеж в ЕС и България в контекста на Стратегия “Европа 2020”. Като главни области на изоставане и диспропорции са изведени незадоволителните темпове на растежа, относително високата безработица, недостатъчното равнище и ...

  • СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА ФАКТОРИНГОВИТЕ ОПЕРАЦИИ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

    В стремежа си да запазят своите конкурентни предимства на посредник при осъществяването на различни сделки между отделните икономически субекти, търговските банки разшириха значително обхвата на предлаганите от тях услуги. Факторинговите операции са сравнително нови за нашата банкова практика. През последните години се очертава тенденция на ...

  • УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В “СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ” ЕАД

    Конкурентното предимство на съвременната организация отдавна не се разглежда във връзка с материалните активи, а най-вече с нематериалните – понастоящем акцентът се поставя върху човешкия капитал и неговото ефективно синхронизиране с общата организационна стратегия. Множество изследвания достигат до заключението, че фирмите с по-ефективни системи ...