СТРАТЕГИИ И ТЕНДЕНЦИИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
икономически растеж, Европейски съюз, стратегии

Резюме
В изследването са систематизирани сравнителни характеристики, основни проблемни области и предизвикателства пред икономическия растеж в ЕС и България в контекста на Стратегия “Европа 2020”. Като главни области на изоставане и диспропорции са изведени незадоволителните темпове на растежа, относително високата безработица, недостатъчното равнище и неоптимизираната структура на заетостта, социалните проблеми и диференциации между страните от ЕС. Те са обобщени на основата на приведени статистически данни и емпиричен анализ на икономическите процеси в ЕС през пери¬ода 1970-2010 г. и главно през последните двадесет години. Структурните слабости на регионалната икономика изпъкват по-ясно в условията на задълбочаващия се процес на интеграция, както и на по-силна конкуренция с другите страни в света при разрастващата се икономическа глобализация. За преодоляването на икономическите и социалните проблеми е подчертана необходимостта от целенасочени мерки на национално равнище и координирани политики на равнище ЕС. Те изискват съсредоточаване на усилията предимно върху стимулиране на инвестициите, по-специално в съвременни технологии, разрешаване на проблемите в развитието на европейската образователна система, разработване и въвеждане на екологични технологии. На тази основа може да се постигне повишаване на конкурентоспособността, подобряване на качеството и устойчивостта на икономическия растеж в ЕС и България.

JEL Класификатор: O43, O52, F43
Кодове на научна квалификация:
Страници: 42
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ЗНАЧЕНИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ В ПРОЦЕСА НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЯ (ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ)

    Съвременният международен бизнес е неразривно свързан с уменията за водене на ефективна междукултурна комуникация. Днес не е достатъчно само владеенето на чужди езици. Не по-малко важно е успешното съчетаване на лингвистичните знания с познанията, разбира-нето и възприемането на културните различия. В разработката е изследвана степента на ...

  • ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА СИСТЕМИ ЗА ДЕПОЗИТНО ЗАСТРАХОВАНЕ – СВЕТОВЕН ОПИТ

    Интересът към системите за депозитно застраховане, като инструмент за повишаване стабилността на банковата система, се появява едва след 60-те години на ХХ век, макар че първата подобна система е създадена през 1829 г. в Ню Йорк. Много често отделните държави се се¬щат за проблема с гарантиране депозитите на вложителите в случай на фалит на ...

  • ПОДХОДИ И СТРАТЕГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ГОЛЕМИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ

    В изследването са представени резултати от емпирично проучване на поведението на българските големи нефинансови бизнес организации спрямо ангажираните в тях човешки ресурси. Очертана е концептуалната и методико-организационната рамка на изследването. Показана е общата “HR картина“. В систематизиран вид са предложени данните, свързани с прилагането ...