СТРАТЕГИИ И ТЕНДЕНЦИИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
икономически растеж, Европейски съюз, стратегии

Резюме
В изследването са систематизирани сравнителни характеристики, основни проблемни области и предизвикателства пред икономическия растеж в ЕС и България в контекста на Стратегия “Европа 2020”. Като главни области на изоставане и диспропорции са изведени незадоволителните темпове на растежа, относително високата безработица, недостатъчното равнище и неоптимизираната структура на заетостта, социалните проблеми и диференциации между страните от ЕС. Те са обобщени на основата на приведени статистически данни и емпиричен анализ на икономическите процеси в ЕС през пери¬ода 1970-2010 г. и главно през последните двадесет години. Структурните слабости на регионалната икономика изпъкват по-ясно в условията на задълбочаващия се процес на интеграция, както и на по-силна конкуренция с другите страни в света при разрастващата се икономическа глобализация. За преодоляването на икономическите и социалните проблеми е подчертана необходимостта от целенасочени мерки на национално равнище и координирани политики на равнище ЕС. Те изискват съсредоточаване на усилията предимно върху стимулиране на инвестициите, по-специално в съвременни технологии, разрешаване на проблемите в развитието на европейската образователна система, разработване и въвеждане на екологични технологии. На тази основа може да се постигне повишаване на конкурентоспособността, подобряване на качеството и устойчивостта на икономическия растеж в ЕС и България.

JEL Класификатор: O43, O52, F43
Кодове на научна квалификация:
Страници: 42
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА СИСТЕМИ ЗА ДЕПОЗИТНО ЗАСТРАХОВАНЕ – СВЕТОВЕН ОПИТ

    Интересът към системите за депозитно застраховане, като инструмент за повишаване стабилността на банковата система, се появява едва след 60-те години на ХХ век, макар че първата подобна система е създадена през 1829 г. в Ню Йорк. Много често отделните държави се се¬щат за проблема с гарантиране депозитите на вложителите в случай на фалит на ...

  • ПОДХОДИ И СТРАТЕГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ГОЛЕМИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ

    В изследването са представени резултати от емпирично проучване на поведението на българските големи нефинансови бизнес организации спрямо ангажираните в тях човешки ресурси. Очертана е концептуалната и методико-организационната рамка на изследването. Показана е общата “HR картина“. В систематизиран вид са предложени данните, свързани с прилагането ...

  • СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА ФАКТОРИНГОВИТЕ ОПЕРАЦИИ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

    В стремежа си да запазят своите конкурентни предимства на посредник при осъществяването на различни сделки между отделните икономически субекти, търговските банки разшириха значително обхвата на предлаганите от тях услуги. Факторинговите операции са сравнително нови за нашата банкова практика. През последните години се очертава тенденция на ...