ПОДХОДИ И СТРАТЕГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ГОЛЕМИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ

Автори

Ключови думи
човешки ресурси, бизнес организации, подходи за управление на човешките ресурси, организационна култура, стратегии за управление на човешките ресурси, проблемни зони в HR мениджмънта.

Резюме
В изследването са представени резултати от емпирично проучване на поведението на българските големи нефинансови бизнес организации спрямо ангажираните в тях човешки ресурси. Очертана е концептуалната и методико-организационната рамка на изследването. Показана е общата “HR картина“. В систематизиран вид са предложени данните, свързани с прилагането на различните подходи и разработва-нето на конкретните стратегии в тази област. Изведени са основните проблеми и са формулирани най-важните насоки за по-ефективното управленско въздействие върху човешките ресурси в избраните бизнес организации.

JEL Класификатор: J20, J21, J24, O15.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 37
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • СТРАТЕГИИ И ТЕНДЕНЦИИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ

    В изследването са систематизирани сравнителни характеристики, основни проблемни области и предизвикателства пред икономическия растеж в ЕС и България в контекста на Стратегия “Европа 2020”. Като главни области на изоставане и диспропорции са изведени незадоволителните темпове на растежа, относително високата безработица, недостатъчното равнище и ...

  • ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА СИСТЕМИ ЗА ДЕПОЗИТНО ЗАСТРАХОВАНЕ – СВЕТОВЕН ОПИТ

    Интересът към системите за депозитно застраховане, като инструмент за повишаване стабилността на банковата система, се появява едва след 60-те години на ХХ век, макар че първата подобна система е създадена през 1829 г. в Ню Йорк. Много често отделните държави се се¬щат за проблема с гарантиране депозитите на вложителите в случай на фалит на ...

  • УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В “СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ” ЕАД

    Конкурентното предимство на съвременната организация отдавна не се разглежда във връзка с материалните активи, а най-вече с нематериалните – понастоящем акцентът се поставя върху човешкия капитал и неговото ефективно синхронизиране с общата организационна стратегия. Множество изследвания достигат до заключението, че фирмите с по-ефективни системи ...