СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА ФАКТОРИНГОВИТЕ ОПЕРАЦИИ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

Автори

Ключови думи
факторинг, вземания, финансови инструменти, приходи, разходи.

Резюме
В стремежа си да запазят своите конкурентни предимства на посредник при осъществяването на различни сделки между отделните икономически субекти, търговските банки разшириха значително обхвата на предлаганите от тях услуги. Факторинговите операции са сравнително нови за нашата банкова практика. През последните години се очертава тенденция на увеличение на броя на банките, предлагащи тази услуга (пряко или чрез дъщерни дружества). Пред търговските банки стои открит въпросът относно адекватното управление на този вид операции, с цел минимализиране на съпътстващите ги рискове.

В настоящата разработка е направен опит да се вземе отношение по въпроса относно значимостта на счетоводната система като основен източник за управление дейността на предприятието (в т.ч. и банковото). Представени са модели за счетоводно отразяване на факторинговите операции, съгласно приложимото национално законодателство и международните счетоводни норми. Характеризирани са и насоки за анализиране на счетоводната информация, свързана с факторинговите операции, като възможност за вземане на рационални управленски решения, относно финансовата стабилност и цялостното управление на банковото предприятие.

JEL Класификатор: M41
Кодове на научна квалификация:
Страници: 42
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В “СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ” ЕАД

    Конкурентното предимство на съвременната организация отдавна не се разглежда във връзка с материалните активи, а най-вече с нематериалните – понастоящем акцентът се поставя върху човешкия капитал и неговото ефективно синхронизиране с общата организационна стратегия. Множество изследвания достигат до заключението, че фирмите с по-ефективни системи ...

  • ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА СИСТЕМИ ЗА ДЕПОЗИТНО ЗАСТРАХОВАНЕ – СВЕТОВЕН ОПИТ

    Интересът към системите за депозитно застраховане, като инструмент за повишаване стабилността на банковата система, се появява едва след 60-те години на ХХ век, макар че първата подобна система е създадена през 1829 г. в Ню Йорк. Много често отделните държави се се¬щат за проблема с гарантиране депозитите на вложителите в случай на фалит на ...

  • СТРАТЕГИИ И ТЕНДЕНЦИИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ

    В изследването са систематизирани сравнителни характеристики, основни проблемни области и предизвикателства пред икономическия растеж в ЕС и България в контекста на Стратегия “Европа 2020”. Като главни области на изоставане и диспропорции са изведени незадоволителните темпове на растежа, относително високата безработица, недостатъчното равнище и ...