ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА СИСТЕМИ ЗА ДЕПОЗИТНО ЗАСТРАХОВАНЕ – СВЕТОВЕН ОПИТ

Автори

Ключови думи
банки, системи за гарантиране на влоговете, депозитно застраховане, централна банка, банкова осигурителна мрежа

Резюме
Интересът към системите за депозитно застраховане, като инструмент за повишаване стабилността на банковата система, се появява едва след 60-те години на ХХ век, макар че първата подобна система е създадена през 1829 г. в Ню Йорк. Много често отделните държави се се¬щат за проблема с гарантиране депозитите на вложителите в случай на фалит на съответната банка/и едва когато са изправени пред сериозни проблеми в банковия им сектор. В настоящето изследване се дискутират основни концептуални въпроси, свързани с организацията, функционирането и осъвременяването на подобни системи, като основен акцент ще бъде извършването на критичен анализ на световния опит и добри практики в тази област. Извън обхвата на изследването е Българската практика, тъй като действаща у нас система за гарантиране влоговете на гражданите е изградена едва след 1998 година и е сравнително нова, като в нея са заложени добрите световни практики.

JEL Класификатор: G21
Кодове на научна квалификация:
Страници: 43
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ПОВЕДЕНИЕ И ОТНОШЕНИЯ В СОЦИАЛНИТЕ СТРУКТУРИ

    Студията е посветена на един не само актуален, но и непреходен проблем – човешкия потенциал и неговото разкриване за общественото благо. Разбира се, в нея се дава само един от възможните зрителни ъгли на този многоаспектен проблем. Това, което трябва да се промени в приоритетите, се свързва с даването на отговори в следните насоки: - Кое ни ...

  • ЗНАЧЕНИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ В ПРОЦЕСА НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЯ (ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ)

    Съвременният международен бизнес е неразривно свързан с уменията за водене на ефективна междукултурна комуникация. Днес не е достатъчно само владеенето на чужди езици. Не по-малко важно е успешното съчетаване на лингвистичните знания с познанията, разбира-нето и възприемането на културните различия. В разработката е изследвана степента на ...

  • СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА ФАКТОРИНГОВИТЕ ОПЕРАЦИИ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

    В стремежа си да запазят своите конкурентни предимства на посредник при осъществяването на различни сделки между отделните икономически субекти, търговските банки разшириха значително обхвата на предлаганите от тях услуги. Факторинговите операции са сравнително нови за нашата банкова практика. През последните години се очертава тенденция на ...