ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА СИСТЕМИ ЗА ДЕПОЗИТНО ЗАСТРАХОВАНЕ – СВЕТОВЕН ОПИТ

Автори

Ключови думи
банки, системи за гарантиране на влоговете, депозитно застраховане, централна банка, банкова осигурителна мрежа

Резюме
Интересът към системите за депозитно застраховане, като инструмент за повишаване стабилността на банковата система, се появява едва след 60-те години на ХХ век, макар че първата подобна система е създадена през 1829 г. в Ню Йорк. Много често отделните държави се се¬щат за проблема с гарантиране депозитите на вложителите в случай на фалит на съответната банка/и едва когато са изправени пред сериозни проблеми в банковия им сектор. В настоящето изследване се дискутират основни концептуални въпроси, свързани с организацията, функционирането и осъвременяването на подобни системи, като основен акцент ще бъде извършването на критичен анализ на световния опит и добри практики в тази област. Извън обхвата на изследването е Българската практика, тъй като действаща у нас система за гарантиране влоговете на гражданите е изградена едва след 1998 година и е сравнително нова, като в нея са заложени добрите световни практики.

JEL Класификатор: G21
Кодове на научна квалификация:
Страници: 43
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В “СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ” ЕАД

    Конкурентното предимство на съвременната организация отдавна не се разглежда във връзка с материалните активи, а най-вече с нематериалните – понастоящем акцентът се поставя върху човешкия капитал и неговото ефективно синхронизиране с общата организационна стратегия. Множество изследвания достигат до заключението, че фирмите с по-ефективни системи ...

  • СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА ФАКТОРИНГОВИТЕ ОПЕРАЦИИ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

    В стремежа си да запазят своите конкурентни предимства на посредник при осъществяването на различни сделки между отделните икономически субекти, търговските банки разшириха значително обхвата на предлаганите от тях услуги. Факторинговите операции са сравнително нови за нашата банкова практика. През последните години се очертава тенденция на ...

  • ПОДХОДИ И СТРАТЕГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ГОЛЕМИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ

    В изследването са представени резултати от емпирично проучване на поведението на българските големи нефинансови бизнес организации спрямо ангажираните в тях човешки ресурси. Очертана е концептуалната и методико-организационната рамка на изследването. Показана е общата “HR картина“. В систематизиран вид са предложени данните, свързани с прилагането ...