Към авторите

Депозиране на материалите – на български или английски език, резюме на български и английски език, в електронен вид (на електронната поща на изданието godishnik@uni-svishtov.bg).

Материалът да не е публикуван в други издания.

Оригиналността на публикацията се проверява чрез специализиран софтуер.

Структура на ръкописа: резюме на български и английски език, увод, изложение, заключение, използвани източници, съдържание

Оформяне:

1. Заглавие на студията на български език – Times New Roman, 16 pt, bold, центрирано.
2. Академична длъжност, научна степен, имена на авторите на езика на публикацията – Times New Roman, 14 pt, центрирано.
3. Наименование на организацията, която представлява (месторабота) и e-mail адрес - Times New Roman, 14 pt,, bold, italic, центрирано;
4. Резюме на български език – до една страница, Times New Roman, 14 pt, подравнено от двете страни.
5. Ключови думи – до пет ключови думи.
6. JEL класификация (http://ideas.repec.org/j/index.html) – до 5 индекса.
7. Заглавие на студията на английски език – Times New Roman, 14 pt, bold, центрирано.
8. Академична длъжност, научна степен, имена на авторите на английски език – Times New Roman, 14 pt, центрирано.
9. Резюме (Abstract) на английски език – до една страница, Times New Roman, 14 pt, подравнено от двете страни.
10. Key words – до пет ключови думи.
11. JEL класификация (http://ideas.repec.org/j/index.html) - до 5 индекса.
12. Съдържание на студията.

Студия-макет: изтеглете оттук.


Критерии за оценяване на студиите

1. Оригиналност и релевантност на ключовите идеи
2. Логика и яснота на изложението
3. Използване на подходящи изследователски методи
4. Релевантност на фигури, графики, таблици
5. Валидиране на основните аргументи (обективност и аргументираност на направените изводи)
6. Приложение в науката, практиката или обществото
7. Коректно цитиране на литературни източници
8. Език на публикацията

Технически характеристики:

- изпълнение Word 2007 (минимум);
- размер на страницата – А4;
- разстояние между редовете – Single;
- шрифт на основния текст - Times New Roman 14 pt, подравнено от двете страни;
- полета: Top 2,49 см, Bottom 2,49 см, Left 2,49 см, Right 2,49 см;
- header 1,25 см и footer 1,25 см;
- номерация на страницата – долу вдясно;
- текст под линия: Times New Roman, 12 pt, подравнено от двете страни, с отстъп 1,25 см.;
- графики и фигури – Word 2003 или Power Point;
- заглавия на точките – Times New Roman,14 pt, bold, ляво подравнен.

Текстът под фигурите се центрира, като номерацията е преди заглавието.

Таблици – заглавието е над таблиците, подравнено вляво, като номерацията е преди заглавието.

Формулите се създават с Equation Editor, без да се номерират.

Таблиците, фигурите и формулите трябва да позволяват редактиране.

Обем на публикациите
Над 20 стандартни страници (1800 знака на страница).

Правилата за цитиране под линия – според изискванията на АРА стил https://www.uni-svishtov.bg/bg/research/papers/iziskvaniya-za-bibliografsko-tsitirane

Представеният ръкопис не се връща на авторите.