Към авторите

Депозиране на материалите – на български или английски език, резюме на български и английски език, в електронен вид (на електронната поща на изданието godishnik@uni-svishtov.bg).

Материалът да не е публикуван в други издания.

Оригиналността на публикацията се проверява чрез специализиран софтуер.

Структура на ръкописа: резюме на български и английски език, увод, изложение, заключение, използвани източници, съдържание

Оформяне:

1. Заглавие на студията на български език – Times New Roman, 14 pt, bold, центрирано.
2. Академична длъжност, научна степен, имена на авторите на езика на публикацията – Times New Roman, 12 pt, центрирано.
3. Резюме на български език – до една страница, Times New Roman, 10 pt, подравнено от двете страни.
4. Ключови думи – до пет ключови думи.
5. JEL класификация (http://ideas.repec.org/j/index.html) – до 5 индекса.
6. Заглавие на студията на английски език – Times New Roman, 14 pt, bold, центрирано.
7. Академична длъжност, научна степен, имена на авторите на английски език – Times New Roman, 12 pt, центрирано.
8. Резюме (Abstract) на английски език – до една страница, Times New Roman, 10 pt, подравнено от двете страни.
9. Key words – до пет ключови думи.
10. JEL класификация (http://ideas.repec.org/j/index.html) - до 5 индекса.
11. Съдържание на студията.

Студия-макет: изтеглете оттук.


Критерии за оценяване на студиите

1. Оригиналност и релевантност на ключовите идеи
2. Логика и яснота на изложението
3. Използване на подходящи изследователски методи
4. Релевантност на фигури, графики, таблици
5. Валидиране на основните аргументи (обективност и аргументираност на направените изводи)
6. Приложение в науката, практиката или обществото
7. Коректно цитиране на литературни източници
8. Език на публикацията

Технически характеристики:
- изпълнение Word 2007(минимум);
- размер на страницата – А4;
- разстояние между редовете – Single;
- шрифт на основния текст - Times New Roman 11 pt, подравнено от двете страни;
- полета: Top 6 см, Bottom 4 см, Left 4 см, Right 4,5 см;
- номерация на страницата – долу вдясно;
- текст под линия: Times New Roman, 10 pt, подравнено от двете страни, с отстъп 1,25 см.;
- графики и фигури – Word 2003 или Power Point;
- заглавия на точките – Times New Roman,12 pt, ляво подравнен.


Текстът под фигурите се центрира, като номерацията е преди заглавието.

Таблици – заглавието е над таблиците, подравнено вляво, като номерацията е преди заглавието.

Формулите се създават с Equation Editor, без да се номерират.

Таблиците, фигурите и формулите трябва да позволяват редактиране.

Обем на публикациите
Над 20 стандартни страници (1800 знака на страница).

Правилата за цитиране под линия – според изискванията на АРА стил https://www.uni-svishtov.bg/bg/research/papers/iziskvaniya-za-bibliografsko-tsitirane

Представеният ръкопис не се връща на авторите.