ТРАНСФОРМАЦИЯ КЪМ ГЪВКАВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД IT ИНДУСТРИЯТА

Автори

Ключови думи
трансформация, гъвкаво управление на проекти (Agile), IT индустрия.

Резюме
Целта на студията е да се анализират и критично да се оценят предизвикателствата пред организационното мигриране от традиционно към гъвкаво управление на проекти и да се предложи организационна рамка с условия за по-успешна трансформация към Agile. Обект на проучване е управлението на проекти в IT сектора. Предмет на изследване е трансформацията от традиционно към гъвкаво управление на проекти в дейността на IT компаниите. Изследователската теза гласи, че трансформацията (мигрирането) от традиционно към гъвкаво управление на проекти е сложна организационна иновация, която изисква създаване на подходящи условия, които да са релевантни на диагностираните слабости и в същото време да се наложат не по бюрократичен, а по гъвкав начин. Задачите на проучването са: 1) Изясняване на еволюцията в управлението на проекти и на ключови фактори и предизвикателства при трансформация от традиционно към гъвкаво управление; 2) Валидиране на изводите от вторичните източници чрез емпирично проучване на критичните фактори за успешна трансформация към гъвкаво управление; 3) Формулиране на предложения за необходимите условия и организаци-онни интервенции, които да подпомогнат процеса на мигриране към гъвкавия подход. Проведено е емпирично изследване и са проучени факторите и предизвикателствата в процеса на преминаване към Agile сред респонденти от различни компании (n=98). На база на констатациите са изведени ключови условия за организационни интервенции, които да бъдат следвани за осъществяване на ефикасно мигриране към гъвкав подход.

JEL Класификатор: O22.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 28
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ТЕХНОЛОГИИТЕ В ПОДКРЕПА НА РЕВЕНЮ МЕНИДЖМЪНТА НА РЕСТОРАНТЬОРСКИЯ БИЗНЕС

    Проучването разглежда въпроси, свързани с прилагането на технологични решения в управлението на приходите, които подпомагат справяне с предизвикателствата и усъвършенстване на възможностите на ресторантьорския бизнес. Цел на разработката е да систематизират и представят в съвременен контекст приложими технологии, подпомагащи ревеню мениджмънта. ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯТА НА МАРКЕТИНГОВИЯ МИКС В КУЛТУРНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ

    Управлението на културните дейности е актуален въпрос във все по-бурно развиващия се културен и творчески сектор. Част от менажирането на тези дейности е и прилагането на релевантни маркетингови концепции при планирането и организацията на културни събития. В тази връзка целта на настоящия труд е да се изведе маркетингов микс за културния сектор и ...

  • КАЧЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РЕГИОНАЛНАТА ДАНЪЧНА СВОБОДА

    В разработката се изследват въпросите, свързани с теоретичните основи на понятията собствени местни приходи, местен данък и регионална данъчна свобода и се очертават вариантите за разпределение на данъчните правомощия – между вертикалните нива на публичния сектор. Извеждат се критерии, на базата на които общинските данъци се класифицират в ...