МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА КАПАЦИТЕТА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Автори

Ключови думи
административен капацитет, самооценка, изграждане на капацитет

Резюме
Изясняването на същността и съдържанието на понятието „административен капацитет“ е важно от гледна точка на избора и прилагането на подходящи методи за неговото оценяване. Тъй като административният капацитет може да се разглежда и като резултат от действието на формиращи фактори, и като фактор за постигането на конкретни резултати, то и неговото оценяване може да се извършва чрез прилагането на формиращи и отразяващи показатели. В практиката се използват различни методи за оценка на административния капацитет, предлагани от отделни автори и организации. Общото между тях е, че на основата на прокламираните принципи за наличие на административен капацитет се определят критерии за оценка и конкретни индикатори за измерване на капацитета по всеки критерий. Голяма част от методите за оценка на административния капацитет разполага принципите, критериите, индикаторите и резултатите от оценяването в матрици, което ги характеризира като „матрични методи“. Обект на настоящото изследване е административният капацитет на държавната администрация, а предмет – оценяването на административния капацитет. Целта на разработката е да бъдат разгледани основни методи за оценка на административния капацитет с техните възможности и особености, области на приложимост, използвани критерии и индикатори. Тезата, която авторът застъпва, е, че съвременната управленска теория предлага редица методи за оценка на административния капацитет на различни организационни структури, които с успех биха могли да се прилагат и в практиката на организациите от публичния сектор и по-конкретно в държавната администрация. В студията са разгледани методите OCA (Organizational Capacity Assessment), IFE (Internal Factor Evaluation) Matrix, HOCAI (Holistic Organizational Capacity Assessment Instrument), PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability), TADAT (Tax Administration Diagnostic Assessment Tool) и CAF (Common Assessment Framework), като са представени техните възможности за оценка и самооценка както на капацитета на цели организации, така и на отделни страни на техния административен капацитет.

JEL Класификатор: H0, H1, H7
Кодове на научна квалификация:
Страници: 59
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА В БЪЛГАРИЯ

    Изоставането на българската икономика в контекста на необходимостта от догонване на страните от Европейския съюз налага анализ на основните причини, кои¬то ограничават нейния динамичен растеж. В тази връзка изследването има две основни цели – да открои ключови за стопанското развитие на страната характерни особености на бизнес средата, които ...

  • ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНИТЕ БИЗНЕС МОДЕЛИ

    В настоящата студия са представени съвременни клиентоцентрични подходи за управление на бизнеса. Обстойно са разгледани същността, ползите и възможностите за приложение на концепциите Пожизнена стойност на клиента, Клиентски капитал и Ангажиране на клиента. Целта на настоящата разработка е, въз основа на прегледа на съществуващите клиентоцентрични ...

  • ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

    Настоящата научна разработка анализира обществения интерес в контекста на административните отношения. Представени са теории и схващания за обществения интерес в администрацията и управлението, като са разгледани детайлно основанията за обществен интерес. Обосновани са същността и характеристиките на административното договаряне като ...